ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ملارد

خوشبختى دىزجى

خوشبختى دىزجى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

8سال کانونی / 161 آزمون

ریاضی
زمانى امىر ذكرىا

زمانى امىر ذكرىا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه

8سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
رجبى رضا

رجبى رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صالح مرام

صالح مرام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شاه رضائى

شاه رضائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خانبلوكى مرىم

خانبلوكى مرىم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
درخشان نژاد

درخشان نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افشارى محمد

افشارى محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسينى سيد شايان

حسينى سيد شايان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
قالى شوريان رضا

قالى شوريان رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسمعيلى سانيانى

اسمعيلى سانيانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غير انتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پزمقدم

پزمقدم

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عليجانى

عليجانى

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جاويدفخر

جاويدفخر

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زندى

زندى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نىك زاد انزاب

نىك زاد انزاب

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
خميس آبادى زهرا

خميس آبادى زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
جمعه زاده محمد

جمعه زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى پور اميرحسين

نظرى پور اميرحسين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پوررحمت

پوررحمت

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فروتن رويا

فروتن رويا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صادق كوهستانى

صادق كوهستانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خيشوند

خيشوند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كارخانه محمودى

كارخانه محمودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسپرى

اسپرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبدحاتمى يزدان

عبدحاتمى يزدان

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فراهانى محمد

فراهانى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى سيدپوريا

حسينى سيدپوريا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امجدى

امجدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عارفى

عارفى

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فلكى

فلكى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهران آبى بيگلو

مهران آبى بيگلو

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرزائى عاطفه

ميرزائى عاطفه

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
اشرفى

اشرفى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يزدان پناه سعيد

يزدان پناه سعيد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميدى راد

حميدى راد

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عزيزى بدربانى

عزيزى بدربانى

حقوق|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شرين پور

شرين پور

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رونق نيك قلب محمد

رونق نيك قلب محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غلاميان

غلاميان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرزائى پرى

ميرزائى پرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
شيرعلى پورتقى ديزج

شيرعلى پورتقى ديزج

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرنيكان

ميرنيكان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جاويدى

جاويدى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بيرامى رضا

بيرامى رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بيچرانلوئى حسن

بيچرانلوئى حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باباعلى

باباعلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غايبى گرگرى

غايبى گرگرى

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آبك

آبك

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نورى عابد فرشيد

نورى عابد فرشيد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرسلى هريس

مرسلى هريس

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افلاكى پاشاكى

افلاكى پاشاكى

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آقاجانيان مجيد

آقاجانيان مجيد

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نقدعلى پوريا

نقدعلى پوريا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جداخانلو

جداخانلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى زاده اسطلخ كوهى

مهدى زاده اسطلخ كوهى

روانشناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

امار|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رستمى مرى مهسا

رستمى مرى مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ولى محمدى الهام

ولى محمدى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى آسيابدرى

اسدى آسيابدرى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زرگرى

زرگرى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برزگران

برزگران

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بزمى

بزمى

زمين شناسي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدلو امين

محمدلو امين

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهمى شارك

ابراهمى شارك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وظيفه جمايران ليلا

وظيفه جمايران ليلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قانعى

قانعى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانى پور

زمانى پور

مديريت بيمه|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
تيمورى

تيمورى

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقريان زينكانلو

باقريان زينكانلو

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقيان پور

صادقيان پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گنجى سيگارودى

گنجى سيگارودى

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمشيدى نژاد

جمشيدى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صلابيگى

صلابيگى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناكينى سمانه

ناكينى سمانه

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
كوزه گرى مهدى

كوزه گرى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى سجاد

حيدرى سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان البرز / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لشكرى زوارم

لشكرى زوارم

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاس پورچلارسى

كاس پورچلارسى

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ممى زاده سامانلو

ممى زاده سامانلو

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

امار|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستمى فرزانه

رستمى فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بشيرى

بشيرى

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على رضاپور

على رضاپور

زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ترابى زاده

ترابى زاده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامى لله لو

اسلامى لله لو

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدبرنها

مدبرنها

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرده كتان

مرده كتان

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيك پور مانقوطاى

بيك پور مانقوطاى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى ملومه

قاسمى ملومه

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عسگرپور

عسگرپور

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى اشكجانپهلو

حيدرى اشكجانپهلو

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقرى محمد رضا

باقرى محمد رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حيدرى تركمانى

حيدرى تركمانى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نادمى

نادمى

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گلسرخى نيا سيما

گلسرخى نيا سيما

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/8/2023 2:54:12 PM
Menu