املش

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر املش

محمودى كجيدى

محمودى كجيدى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اديب نيا مصطفى

اديب نيا مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
كاظم پور

كاظم پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسينى كاكرودى

حسينى كاكرودى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مرادى گركرودى

مرادى گركرودى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
يامينى

يامينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بلوايه مائده

بلوايه مائده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بلوايه

بلوايه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صمدى مقدم

صمدى مقدم

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
امين املشى

امين املشى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هرمزى

هرمزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحمان نژاد

رحمان نژاد

علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
گدازى ليلى

گدازى ليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
على پور املشى

على پور املشى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جانعلى زاده

جانعلى زاده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طالبى تماجانى

طالبى تماجانى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بلياد چالدشتى

بلياد چالدشتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى جليسه

نظرى جليسه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نورائى فر زينب

نورائى فر زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زمزمى

زمزمى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميرزاجان زاده

ميرزاجان زاده

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على پناه

على پناه

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دوستى

دوستى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باباخواه

باباخواه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي معماري / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورائى فر

نورائى فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عينى

عينى

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مظفرپور

مظفرپور

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهى پناه شاهين

الهى پناه شاهين

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باحور

باحور

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مطهرى راد

مطهرى راد

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاميابى املشى

كاميابى املشى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين على زاده

حسين على زاده

باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/5/2023 6:20:47 AM
Menu