صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر صومعه سرا

آتش زر

آتش زر

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خدادوست اميرحسين

خدادوست اميرحسين

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
نعمتى ماتك

نعمتى ماتك

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يكتا مياندهى

يكتا مياندهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاضلى ارم ساداتى

فاضلى ارم ساداتى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ذكى پور بهمبرى

ذكى پور بهمبرى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مغرور پركار اباترى

مغرور پركار اباترى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمدپناه رودبارى

احمدپناه رودبارى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيرين زاد نوكاشتى

شيرين زاد نوكاشتى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خداپرست صومعه سرائى

خداپرست صومعه سرائى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهيمى پيرموسائى

ابراهيمى پيرموسائى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عرشى درويشى

عرشى درويشى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عيسى زاده مهويزانى

عيسى زاده مهويزانى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آباديان كله سرى

آباديان كله سرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حقى مياندهى

حقى مياندهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دزفولى زاده سجاد

دزفولى زاده سجاد

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
منفرد مقدم كسمائى

منفرد مقدم كسمائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلزار پور صادقى

گلزار پور صادقى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جهانديده پشتيرى

جهانديده پشتيرى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقى قوزلو

صادقى قوزلو

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهبودى عربانى سيده فاطمه

بهبودى عربانى سيده فاطمه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورمحمد آسيابرى

پورمحمد آسيابرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى تازه آبادى

محمودى تازه آبادى

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورابراهيمى با وفا

پورابراهيمى با وفا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وفائى كلاشمى

وفائى كلاشمى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بالازاده طاهرگورابى

بالازاده طاهرگورابى

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلام زاد كهنه سرى

غلام زاد كهنه سرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بخشى نژاد راجيرى

بخشى نژاد راجيرى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/6/2023 1:40:57 PM
Menu