فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فريدونشهر

اسپنانى آخوره رامين

اسپنانى آخوره رامين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

9سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
نيكنام زهرا

نيكنام زهرا

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
ميكلانى مهدى

ميكلانى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خدادى خمسلو ندا

خدادى خمسلو ندا

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
كربعلى

كربعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باتوانى عليرضا

باتوانى عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مليانى

مليانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اصلانيان زهرا

اصلانيان زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اصلانى

اصلانى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميكائيليان محسن

ميكائيليان محسن

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

فلسفه / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اصلانى مينا

اصلانى مينا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
موحدى

موحدى

معارف اسلامي وتاريخ / موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم / مجازي-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اندرزگو

اندرزگو

مهندسي علوم دامي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خودسيانى

خودسيانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سپيانى

سپيانى

باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سپيانى

سپيانى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/8/2023 10:08:17 PM
Menu