چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چادگان

هاشميان زهرا

هاشميان زهرا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوحى شميم السادات

نوحى شميم السادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلمانى پور

سلمانى پور

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خانى

خانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هادى

هادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/2/2023 7:24:32 PM
Menu