بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بوئين مياندشت

دوست محمدى زينب

دوست محمدى زينب

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
عطارد مهسا

عطارد مهسا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
خليلى ششجوانى على

خليلى ششجوانى على

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
احمدى رضا

احمدى رضا

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جديدى

جديدى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرتضايى رضا

مرتضايى رضا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى ششجوانى

مهدى ششجوانى

مهندسي عمران / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيخايى افوسى امين

كيخايى افوسى امين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:52:24 PM
Menu