شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهرضا

ولى زاده مهدى

ولى زاده مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

7سال کانونی / 141 آزمون

ریاضی
صادقى صائب

صادقى صائب

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
سبزوارى

سبزوارى

علوم کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
شايان مينا

شايان مينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جوهرى

جوهرى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
اعتصامى

اعتصامى

اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسفندپور عاطفه

اسفندپور عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسفندپور عارفه

اسفندپور عارفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ملكيان

ملكيان

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كيانى وحيد

كيانى وحيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طباطبايى پرنيان السادات

طباطبايى پرنيان السادات

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عليان

عليان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اردکان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
پژوهنده اشكان

پژوهنده اشكان

مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شعاعى

شعاعى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زمانى حميد رضا

زمانى حميد رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قاسم عسگرى

قاسم عسگرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بهزادفر

بهزادفر

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معصومشاه

معصومشاه

مهندسي معماري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فخار

فخار

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شكرانى هانيه

شكرانى هانيه

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سمنان سحر

سمنان سحر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ثابت

ثابت

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مميز

مميز

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شريف

شريف

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دباغ محمدرضا

دباغ محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غلامى مهشاد

غلامى مهشاد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حاجى دولو محمدجواد

حاجى دولو محمدجواد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خليلى نازفر

خليلى نازفر

مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضوى زاده

رضوى زاده

علوم کامپيوتر / دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فاتحى

فاتحى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عموهادى

عموهادى

علوم کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مردانى

مردانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عشقى محمدمهدى

عشقى محمدمهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غزنوى

غزنوى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عرب مختارى احمدرضا

عرب مختارى احمدرضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نظرى عمروآبادى

نظرى عمروآبادى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدالى

عبدالى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كاظم زاد

كاظم زاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
انصاريپور

انصاريپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آقاسى

آقاسى

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

مهندسي توليدات گياهي - دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
يوسفيان

يوسفيان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آذركيان

آذركيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقرپور

باقرپور

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري / دانشگاه اصفهان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مقصودى

مقصودى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مصدقيان

مصدقيان

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سامع

سامع

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شموسى

شموسى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقاخانى

آقاخانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مولايى

مولايى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قديرى محمد

قديرى محمد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صالحى تله بازلو

صالحى تله بازلو

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نادرى دره شورى

نادرى دره شورى

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جهانبخش

جهانبخش

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عمو على خسروآبادى زهرا

عمو على خسروآبادى زهرا

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قرقانلو

قرقانلو

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كند آور

كند آور

جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

حقوق / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رئيسى شهرضايى

رئيسى شهرضايى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى درزى

رضائى درزى

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عموعلى

عموعلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بگى

بگى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جابر انصارى

جابر انصارى

علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طياره

طياره

فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دباغ

دباغ

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عطار نيره

عطار نيره

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولى خانى

ولى خانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
همائى

همائى

علوم سياسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

مهندسي برق / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كفاش

كفاش

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شريفانى

شريفانى

زبان شناسي / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ملكيان

ملكيان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

تاريخ / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سالك سارا

سالك سارا

حقوق / دانشگاه اصفهان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فيضى وحيد

فيضى وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

جغرافيا / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده موسى آبادى مهديه

اسماعيل زاده موسى آبادى مهديه

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسلامى امير حسين

اسلامى امير حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كثيرى

كثيرى

مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهزادى

بهزادى

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدقاسمى

محمدقاسمى

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تاكى

تاكى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمانپور

كرمانپور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

زمين شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهنگ دره شورى

فرهنگ دره شورى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيلى نصرآبادى

اسماعيلى نصرآبادى

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ياثرى

ياثرى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خادم

خادم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرب صالحى نصرآبادى

عرب صالحى نصرآبادى

مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كوه گرد سعيد

كوه گرد سعيد

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طهرانى محمدرضا

طهرانى محمدرضا

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كمانى

كمانى

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طبائيان

طبائيان

فيزيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مطهر

مطهر

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شمسبگى

شمسبگى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عرب مختارى

عرب مختارى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الصاق عليرضا

الصاق عليرضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومنيان

مومنيان

علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قريشى

قريشى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ذهبى

ذهبى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عربى

عربى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى ريحانه

رضايى ريحانه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرب مختارى يونس

عرب مختارى يونس

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پالاهنگ

پالاهنگ

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نيكبخت نصرآبادى

نيكبخت نصرآبادى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باباربيع

باباربيع

جغرافيا / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خوش نظر

خوش نظر

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همت

همت

حقوق / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پور كرمان

پور كرمان

مهندسي صنايع / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سودايى

سودايى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
توسن

توسن

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ناظم

ناظم

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
براهيمى پرنيان

براهيمى پرنيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جودى شهرضا

جودى شهرضا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرقانى پور

قرقانى پور

جغرافيا / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
هاشميان

هاشميان

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نورشرق دهاقانى

نورشرق دهاقانى

علوم اقتصادي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/6/2023 1:01:29 PM
Menu