ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ايذه

باقرى

باقرى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طاهرى جم زردوكى سميرا

طاهرى جم زردوكى سميرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
طهماسبى ياسمن

طهماسبى ياسمن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قريشوندى

قريشوندى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
براتى ركعتى

براتى ركعتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسينى چمنى

حسينى چمنى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آقاسى محمد

آقاسى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى نعل كنانى عزت الله

صادقى نعل كنانى عزت الله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى حسن

مرادى حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعيل وندى زهره

اسمعيل وندى زهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كرمى كلمتى

كرمى كلمتى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زمانزاده

زمانزاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از برادران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قريشوندى آبخوگى

قريشوندى آبخوگى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زندى

زندى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى چل سياه

مرادى چل سياه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مال ويرانى حميد

مال ويرانى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زندى دره غريب

زندى دره غريب

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمد پور آروين

احمد پور آروين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوى راد

موسوى راد

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بندانى ترشكى

بندانى ترشكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
احمدى اميد

احمدى اميد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدپور آرمان

احمدپور آرمان

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى دالوزهرايى

مرادى دالوزهرايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسمعيل وندى

اسمعيل وندى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيانى هفت لنگ

كيانى هفت لنگ

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى لشترى چهارمحال

محمدى لشترى چهارمحال

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيدى نصب

سعيدى نصب

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

فيزيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
البرزى

البرزى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لجميرى

لجميرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عالى محمودى گم يك

عالى محمودى گم يك

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى برآفتابى

حسينى برآفتابى

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهپرى مال ويرانى

شهپرى مال ويرانى

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بندانى ترشكى

بندانى ترشكى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زرده مهرى

زرده مهرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقاخانى زيلابى

آقاخانى زيلابى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى مريم

سليمانى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهپرى

شهپرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زرده مهرى

زرده مهرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلحشور

سلحشور

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آغازه

آغازه

مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرقلى زهرا

سرقلى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسكندرى سبزى

اسكندرى سبزى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غريبى سه چاركى

غريبى سه چاركى

تاريخ / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الماسى

الماسى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاشانى

كاشانى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى رحيمى

موسوى رحيمى

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صحنعلى

صحنعلى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي دريا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيدى فرد

سعيدى فرد

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عالى محمدى پيرانشاهى

عالى محمدى پيرانشاهى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
داودى

داودى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
البرزى

البرزى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قريشوند

قريشوند

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى گورابى

موسوى گورابى

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:56:54 PM
Menu