ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ماه شهر

شريفى

شريفى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ده چشمه على

ده چشمه على

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
صداقت

صداقت

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ارباب زاده پريا

ارباب زاده پريا

فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مراد خانى فراز

مراد خانى فراز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
چاهى نژاد

چاهى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برمكى سارا

برمكى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
چابكرو

چابكرو

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زمانى پور

زمانى پور

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ترابى گلناز

ترابى گلناز

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نجار زاده

نجار زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليويان

عليويان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترحم شهريار

ترحم شهريار

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رئيس قنواتى

رئيس قنواتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مطور

مطور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوى سيده پريسا

موسوى سيده پريسا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيفى فاطمه

سيفى فاطمه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زورمند فاطمه

زورمند فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خوش نظر

خوش نظر

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چنعانى

چنعانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الهى صدر

الهى صدر

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تابع معطوقى سعيد

تابع معطوقى سعيد

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امورى

امورى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عشافلى

عشافلى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهمئى

بهمئى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرانجام

سرانجام

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / مناطق محروم-بومي رامهرمز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مراديانى سرابى

مراديانى سرابى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسى پور مازيار

موسى پور مازيار

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امين پريا

امين پريا

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيرزادى اردوان

شيرزادى اردوان

مهندسي معماري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/31/2023 4:16:59 AM
Menu