بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بهبهان

محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
پور خنجر محمد امين

پور خنجر محمد امين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
شكرايى سيداحسان

شكرايى سيداحسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
طيبى على

طيبى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
آصفى مبين

آصفى مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نژادركابى مسعود

نژادركابى مسعود

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
بهادرى على

بهادرى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ديده بان

ديده بان

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
آبروشن

آبروشن

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
محمدى عبده وند

محمدى عبده وند

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
چوپان كوثر

چوپان كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
كاوه على

كاوه على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خاكسارى

خاكسارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پارسافر امين

پارسافر امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رفيعى عليرضا

رفيعى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خشوعى بهنوش

خشوعى بهنوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلامتى

سلامتى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نژاددهباشى

نژاددهباشى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوربهبهانى

نوربهبهانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اكراميان عرفان

اكراميان عرفان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ابول زاده

ابول زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
احمدى طباطبايى سيدعلى

احمدى طباطبايى سيدعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ارتفاعات

ارتفاعات

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مظفر نيا مريم

مظفر نيا مريم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آصفى عليرضا

آصفى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهرامن

بهرامن

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خيراله زاده

خيراله زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
افكنده فاطمه

افكنده فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پوريزدان الهام

پوريزدان الهام

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سليم زاده

سليم زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وطن پرست

وطن پرست

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صالحيان

صالحيان

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آقاجرى سجاد

آقاجرى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباداريان

عباداريان

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آسيابى آريا

آسيابى آريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفاريان

صفاريان

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارعى ريحانه

زارعى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مفيدى

مفيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرج پور محسن

فرج پور محسن

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسمپورقنواتى على

قاسمپورقنواتى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پرماه البرز

پرماه البرز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبداله ئى

عبداله ئى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ياسوج / شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باولى

باولى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آصفى محمد

آصفى محمد

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مسيح پور

مسيح پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهرويى

شهرويى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ارغا فرزاد

ارغا فرزاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
علينژاد

علينژاد

مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفاآبادى

صفاآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شعبان نژاديان رضوان

شعبان نژاديان رضوان

فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مكروم

مكروم

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
افشون

افشون

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سبك بار

سبك بار

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى خير آباد

حسينى خير آباد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسكندرى فاطمه

اسكندرى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اشرف مدرس محمد

اشرف مدرس محمد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آيتى بهبهانى

آيتى بهبهانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صابريان

صابريان

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باغبانى پور

باغبانى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آذرشب

آذرشب

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى مطلق

يوسفى مطلق

زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على نقى زاده

على نقى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ستايش نسب

ستايش نسب

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موفق

موفق

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيكزاد

نيكزاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
استوار

استوار

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تاج الدين دوست

تاج الدين دوست

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى على

رحيمى على

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بزمه

بزمه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدفر

محمدفر

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاجرى مرضيه

آقاجرى مرضيه

فرش / دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
محافل بهناز

محافل بهناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هوشور

هوشور

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجايى بهبهانى

رجايى بهبهانى

مهندسي پليمر / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مكى

مكى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيروزى

پيروزى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقيقت بين عاطفه

حقيقت بين عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بسطام مقدم فروغ

بسطام مقدم فروغ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانى فكرى

زمانى فكرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايرجى

ايرجى

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قنواتى

قنواتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمى خشاب

قاسمى خشاب

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوبرپور

نوبرپور

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابايى پور بهبهانى سارا

بابايى پور بهبهانى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چمن زاده

چمن زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبديانى

عبديانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابلى منزه

بابلى منزه

زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالك

سالك

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدانجو

يزدانجو

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ترابيده

ترابيده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهرويى

شهرويى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افشارى نژاد

افشارى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بربرى

بربرى

زمين شناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پاچيده

پاچيده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سمايى

سمايى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 6:11:52 PM
Menu