سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سعادت شهر

اميدوار

اميدوار

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رومينا

رومينا

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كريمى تبار

كريمى تبار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مديريت صنعتي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عواطفى نژاد

عواطفى نژاد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منفرد

منفرد

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جاويد

جاويد

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جعفرپور جشنى

جعفرپور جشنى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيروانى

شيروانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل پور

اسماعيل پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معتضديان

معتضديان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

علوم ومهندسي اب / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راضى

راضى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرآور

مهرآور

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جاويدى آل سعدى

جاويدى آل سعدى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورحيدرى

پورحيدرى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 5:52:45 AM
Menu