نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نورآباد ممسني

خزائى محمد رضا

خزائى محمد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اميرى نيما

اميرى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فولاد مطلق

فولاد مطلق

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طاهرى اصل غزل

طاهرى اصل غزل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
گشتاسبى

گشتاسبى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
چشم براه

چشم براه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كاظمى ستاره

كاظمى ستاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بازيار رضا

بازيار رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
انصارى محمد

انصارى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خرم

خرم

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ميرفردى حميد

ميرفردى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى بيگدلى نيلوفر

محمدى بيگدلى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يار احمدى عليرضا

يار احمدى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اميرى پور

اميرى پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى خواه

احمدى خواه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پيلتن

پيلتن

مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ضرغامى

ضرغامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضرغامى احمدرضا

ضرغامى احمدرضا

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فرهادى مهرشاد

فرهادى مهرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شايانى

شايانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نجفى فرد

نجفى فرد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريمى فرهاد

كريمى فرهاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى مهرداد

باقرى مهرداد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
هوشيار

هوشيار

علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى محمد صالح

احمدى محمد صالح

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شنبدى

شنبدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستمى كيانوش

رستمى كيانوش

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرمى محمد

كرمى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همتى عباس

همتى عباس

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حياتى فاطمه

حياتى فاطمه

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قيصرى

قيصرى

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب زاده زينب

عرب زاده زينب

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هوشيارى حافظ

هوشيارى حافظ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضرغامى

ضرغامى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شريف زاده جاويدى

شريف زاده جاويدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى ميلاد

عباسى ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوت

نوت

حسابداري / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهريور

شهريور

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علوى

علوى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علمدارى سجاد

علمدارى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عوض پور

عوض پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى حميد

صادقى حميد

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى كلكو

حسينى كلكو

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/29/2023 12:27:25 PM
Menu