لامرد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لامرد

غلامزاده على

غلامزاده على

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباسى ميثم

عباسى ميثم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مقدم شعيب

مقدم شعيب

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آقايى پور على رضا

آقايى پور على رضا

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
هاشمى زاده سيد عليرضا

هاشمى زاده سيد عليرضا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
انورى حجت

انورى حجت

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رئيسى محمد رضا

رئيسى محمد رضا

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سلمانپور زهرا

سلمانپور زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دريايى

دريايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ملك نژاد

ملك نژاد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمى زهرا

هاشمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى نيا

موسوى نيا

مديريت صنعتي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موالى

موالى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على پور

على پور

باستان شناسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتوحى حميد

فتوحى حميد

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مزارعى

مزارعى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي انرژي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آزاد آور

آزاد آور

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

فيزيک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی