كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كوار

منفرد

منفرد

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روستا

روستا

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهزادى منش حميدرضا

بهزادى منش حميدرضا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شعبانى كوارى سعيد

شعبانى كوارى سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالحسن بيگى

ابوالحسن بيگى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرشيد نسب

فرشيد نسب

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:59:16 AM
Menu