اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اقليد

ميرسليمانى

ميرسليمانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ميرطالبى

ميرطالبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
مسعودى الناز

مسعودى الناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عسكرى مريم

عسكرى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
على قاسمى فاطمه

على قاسمى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
جعفرى الهام

جعفرى الهام

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محسنى محمد

محسنى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نيكويى شكوفه

نيكويى شكوفه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسفندى

اسفندى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شريفى مريم سادات

شريفى مريم سادات

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مرتضوى زينب سادات

مرتضوى زينب سادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قدسى نرگس

قدسى نرگس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تدين

تدين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مسعودى محمدرضا زهرا

مسعودى محمدرضا زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ظهيرى

ظهيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومى سيد محمد

معصومى سيد محمد

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانى آواره

دهقانى آواره

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
راسخ

راسخ

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قشلاقى

قشلاقى

زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ندرى زهرا

ندرى زهرا

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مديريت بيمه / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضاخانى

رضاخانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى زهرا

شريفى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيكويى

نيكويى

زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افضلى زهرا

افضلى زهرا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسلمى

اسلمى

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرنيا

حيدرنيا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسلمى

اسلمى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع اقليدى

زارع اقليدى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خيرانديش

خيرانديش

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرقادرى

ميرقادرى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شهيدى

شهيدى

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسلمى

اسلمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

علوم مهندسي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دهقان فارسى

دهقان فارسى

اقتصادکشاورزي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 11:33:59 PM
Menu