فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فسا

قاسم زاده نگين

قاسم زاده نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
آزاديان هارمى زينب

آزاديان هارمى زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مرتضوى نيا الهام

مرتضوى نيا الهام

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
صادقى فرزانه

صادقى فرزانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
تقوى ششده زهرا

تقوى ششده زهرا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مظلومى

مظلومى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فولادچنگ زهرا

فولادچنگ زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظرى خواه عاطفه

نظرى خواه عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مظفريان

مظفريان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مباشرى

مباشرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فولاد چنگ

فولاد چنگ

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحمانيان سارا

رحمانيان سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صباحى كوشكقاضى

صباحى كوشكقاضى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهربخش

مهربخش

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرمحمدى

مهرمحمدى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شكوهيان

شكوهيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زرشناس

زرشناس

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روان پاك مصطفى

روان پاك مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يداللهى فارسى نفيسه

يداللهى فارسى نفيسه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نادرى نوبندگانى عليرضا

نادرى نوبندگانى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بردبار عبداله

بردبار عبداله

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
همت دار

همت دار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمان زاده

سليمان زاده

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيبانيان

شيبانيان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مظلوم اميرحاجلو فاطمه

مظلوم اميرحاجلو فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستم پور كوشك قاضى

رستم پور كوشك قاضى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكوهى فاطمه

شكوهى فاطمه

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرم نژاد فاطمه

كرم نژاد فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمان زاده

سليمان زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عطارزاده ميلاد

عطارزاده ميلاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرى فاطمه

قنبرى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حداد زهرا

حداد زهرا

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوكار مريم

جوكار مريم

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصيرى نژاد

نصيرى نژاد

علوم سياسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غلاميان

غلاميان

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديجور

ديجور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بنى عبدالله

بنى عبدالله

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اولاد حسين

اولاد حسين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بدوى معصومه

بدوى معصومه

علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غضنفر

غضنفر

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذوالقدر ياسمين

ذوالقدر ياسمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى صفرى كوچى

محمدى صفرى كوچى

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سامانيان

سامانيان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقى زاده نوبندگانى

تقى زاده نوبندگانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هوشنگى يگانه

هوشنگى يگانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
راستگو غياث آبادى

راستگو غياث آبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هاشم زاده ميانده

هاشم زاده ميانده

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
پيرى

پيرى

مديريت صنعتي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:24:31 AM
Menu