شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شيراز

ميرزايى

ميرزايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ايمانى على

ايمانى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
روئين تن فاطمه

روئين تن فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

علوم اقتصادي / دانشگاه ياسوج / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
جهانخواه

جهانخواه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمدى افشار

احمدى افشار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سيف

سيف

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ذهبى سياوش

ذهبى سياوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
روان نويد

روان نويد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ايرجى

ايرجى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فهام پيمان

فهام پيمان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
معينى

معينى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

7سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
كريمى محمدرضا

كريمى محمدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خواجويان مرضيه

خواجويان مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مظفرى محمدرضا

مظفرى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رادشولى

رادشولى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پاك شير

پاك شير

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پورمحمد مريم

پورمحمد مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صوفى

صوفى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اميرى مهدى

اميرى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رودنهال

رودنهال

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رولدار اميرمحمد

رولدار اميرمحمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رولدار

رولدار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قوچى

قوچى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم اقتصادي / دانشگاه ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اژدهاكش

اژدهاكش

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهادت

زهادت

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
انجمن

انجمن

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صبردل شادمان

صبردل شادمان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فسا / شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروى فاطمه

خسروى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پارسايى

پارسايى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بازرگانى حديث

بازرگانى حديث

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رزمجويى

رزمجويى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجفى نژاد

نجفى نژاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلمان پور محمد

سلمان پور محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پوشپاس على

پوشپاس على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نورى فاطمه

نورى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رفيع نژاد دهبيدى سارا

رفيع نژاد دهبيدى سارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / مناطق محروم-بومي استان فارس

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تابع بردبار

تابع بردبار

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى سهيل

محمدى سهيل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جاهدى فاطمه

جاهدى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شريفى نژاد

شريفى نژاد

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كوارى امين

كوارى امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شعبانى رضا

شعبانى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شريفيان اميد

شريفيان اميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
منافى زهره

منافى زهره

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامپور

غلامپور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فقيه فرزانه

فقيه فرزانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستاخيز

رستاخيز

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بردبار

بردبار

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرهنگيان سروش

فرهنگيان سروش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
استوار

استوار

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وهاب الهه

وهاب الهه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سادات موسوى سيدامير

سادات موسوى سيدامير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بوستانى

بوستانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى جابرى زهرا

محمدى جابرى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزى باغانى زهرا

نوروزى باغانى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طيبى محمدرضا

طيبى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غضنفرى شيوا

غضنفرى شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عقيقى خانه زينانى محمدحسن

عقيقى خانه زينانى محمدحسن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمى نگين

رحيمى نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علوى سيده مريم

علوى سيده مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / مناطق محروم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خليفه

خليفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اينانلو

اينانلو

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احرار

احرار

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصيرى شيرازى انسيه

نصيرى شيرازى انسيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سروى پور نسترن

سروى پور نسترن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سوخك لارى محمدامين

سوخك لارى محمدامين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آباديان نيلوفر

آباديان نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فولاد

فولاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مكارى زاده كازرونى

مكارى زاده كازرونى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفيعى حقيقى

شفيعى حقيقى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جواديان پرديس

جواديان پرديس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حقيقت مهسا

حقيقت مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ساعيان مليحه

ساعيان مليحه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آرياپور هليا

آرياپور هليا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هوشيار فردين

هوشيار فردين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرباقرى

ميرباقرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وزانى

وزانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پاپرى ديانت

پاپرى ديانت

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروردين جهرمى هادى

فروردين جهرمى هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كعبى ماهرو

كعبى ماهرو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورى يادكورى پروا

نورى يادكورى پروا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گل نرگس فايزه

گل نرگس فايزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاضى زاده ابرقويى

قاضى زاده ابرقويى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ولى بيگى اديب

ولى بيگى اديب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ترك فر

ترك فر

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خشنودى

خشنودى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصورى باصرى

منصورى باصرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوريان طبائى

منصوريان طبائى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجيان پور وحيد

حاجيان پور وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بزرگر زهرا

بزرگر زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهريور مهسا

شهريور مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قربانى ما‌ئده

قربانى ما‌ئده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / مناطق محروم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مختارى مسعود

مختارى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميرحكمتى

اميرحكمتى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهبودى

مهبودى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توان

توان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيارى

بيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبودى

عبودى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لياقت

لياقت

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كفايى اردوان

كفايى اردوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نامجومقدم حميدرضا

نامجومقدم حميدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علمدارى محمد

علمدارى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حميدى بهرغانى فاطمه

حميدى بهرغانى فاطمه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهمنى نژاد اميرحسين

بهمنى نژاد اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاج محمدى

حاج محمدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ملك پناهى

ملك پناهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خرازى مانى

خرازى مانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هوشمندى محمدعلى

هوشمندى محمدعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن پور محمد

حسن پور محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهريور كورش

شهريور كورش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكوان

اكوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فردايى

فردايى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افخم

افخم

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زندى پور

زندى پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمى محمدعلى

سليمى محمدعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حافظى كفشگرى ليلا

حافظى كفشگرى ليلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پيروز آرين

پيروز آرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذبيحى محمد

ذبيحى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى محمدرضا

عباسى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نعمانى مهسا

نعمانى مهسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مقصودى هستى

مقصودى هستى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفيعى كراچى فاطمه

رفيعى كراچى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ارسطو

ارسطو

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصلح

مصلح

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خداكرم تفتى مژگان

خداكرم تفتى مژگان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى شهباززاده مريم

جعفرى شهباززاده مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كدخداپور امين

كدخداپور امين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارع مرضيه

زارع مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نريمانى محمدعلى

نريمانى محمدعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قدرتى ليلا

قدرتى ليلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرمانى مريم

فرمانى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفى تيره شبانكاره شهريار

نجفى تيره شبانكاره شهريار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خادمى مريم

خادمى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چنگيزى سيده شيده

چنگيزى سيده شيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طوبى فرد راضيه

طوبى فرد راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبرى شهرستانى

اكبرى شهرستانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سينايى

سينايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سامانيان اميررضا

سامانيان اميررضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سامى جعفربيگلو

سامى جعفربيگلو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گلستانى

گلستانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گلچين فرد

گلچين فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تولايى نصرت آبادى

تولايى نصرت آبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجايى اميرحسين

رجايى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاهچراغى زهرا

شاهچراغى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيكنام گلرخ

نيكنام گلرخ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سروستانى محدثه

سروستانى محدثه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شمس

شمس

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشمى زاده

هاشمى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رمضانپور

رمضانپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ستاسيمى

ستاسيمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فهندژسعدى

فهندژسعدى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حقيقت سارينا

حقيقت سارينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تدين تارا

تدين تارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ياحسينى سيده عسل

ياحسينى سيده عسل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گودرزى شيرازى شيما

گودرزى شيرازى شيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سليمانى ميگلى محمدسعيد

سليمانى ميگلى محمدسعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرعلى زاده حقيقى رضا

حيدرعلى زاده حقيقى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ظاهر ايمان

ظاهر ايمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملك زاده ماهان

ملك زاده ماهان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رستمى جليل آبادى

رستمى جليل آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرشكارى

ميرشكارى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اطمينان ديندارلو

اطمينان ديندارلو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اكبرى اميررضا

اكبرى اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى نازنين

جعفرى نازنين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى زاده سيدرضا

جعفرى زاده سيدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دبيرى سنا

دبيرى سنا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرزايى مهكويه فاطمه

ميرزايى مهكويه فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدى مهر

اسدى مهر

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شتاب

شتاب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زبيرى

زبيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برخوردارى

برخوردارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بقايى كيميا

بقايى كيميا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيانيان ميلاد

كيانيان ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعى مريم

زارعى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميدى مهديه

اميدى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع

زارع

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تودجى

تودجى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمد پور

احمد پور

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سالك

سالك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاوسى فر

كاوسى فر

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قناعتيان

قناعتيان

زيست فناوري / دانشگاه کاشان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امامى

امامى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نقوى حنانه السادات

نقوى حنانه السادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسديان كسرى

اسديان كسرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معصومى بوگر حسين

معصومى بوگر حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گرجى زاده پوريا

گرجى زاده پوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زرين فرد فاطمه

زرين فرد فاطمه

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روستاطسوجى

روستاطسوجى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوه پيمافرد

كوه پيمافرد

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سجادى اصل

سجادى اصل

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محبى فر

محبى فر

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاتمى طيبلو

حاتمى طيبلو

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مناقب

مناقب

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فيروز

فيروز

مديريت صنعتي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى مريم

عباسى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمالى حامد

جمالى حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صيف نژاد حقيقى محمد

صيف نژاد حقيقى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اجرايى عليرضا

اجرايى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كلائى محمدرضا

كلائى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شجاعيان فاطمه

شجاعيان فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بازوبند

بازوبند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على جانى

على جانى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رهائى

رهائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مباشرى

مباشرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايزدى مرضيه

ايزدى مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى محمد جواد

حيدرى محمد جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكرمى عليرضا

اكرمى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهى سوندى حديث

شاهى سوندى حديث

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شبسترى

شبسترى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اتحاد پور

اتحاد پور

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ضميريان

ضميريان

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيف

سيف

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامى محمدامين

غلامى محمدامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوكار مهدى

جوكار مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفى نژاد عليرضا

شريفى نژاد عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمس شيما

شمس شيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اخوت فرد محمدهادى

اخوت فرد محمدهادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خجسته نيكتا

خجسته نيكتا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روستا

روستا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خرمايى

خرمايى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفيعى رودبالى

رفيعى رودبالى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى مقدم

مرادى مقدم

مهندسي جنگلداري / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسكندرزاده پرهام

اسكندرزاده پرهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كشتكار عليرضا

كشتكار عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آگاه زهرا

آگاه زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاويانى فرد

كاويانى فرد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيومرثى

كيومرثى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عالى پناه

عالى پناه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اديب

اديب

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيطرف نوبندگانى

بيطرف نوبندگانى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهسوارى فرد

شهسوارى فرد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفرى جعفرلو

صفرى جعفرلو

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدى خانى

مهدى خانى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى زهرا

رحيمى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيدى زهرا

سعيدى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هنرپيشه فرد

هنرپيشه فرد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فنى

فنى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيانى بگدلى

كيانى بگدلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زاهدى نژاد شيوا

زاهدى نژاد شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصلى نژاد زهرا

مصلى نژاد زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مزارعى فاطمه

مزارعى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى الهام

حسينى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بزمى سينا

بزمى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوشنام محمد

خوشنام محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اخترى سميرا

اخترى سميرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طيبى خرم

طيبى خرم

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زجاجى

زجاجى

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى اردكانى

رضائى اردكانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امجدى نيا

امجدى نيا

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پريشان

پريشان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اوجى

اوجى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى گله زن

حسينى گله زن

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معنوى

معنوى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى محمدرضا

يوسفى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرائين سارا

شرائين سارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوانمردى درنا

جوانمردى درنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى نيوشا

حسينى نيوشا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى پريسا

ميرزايى پريسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سميعى ده پاگائى اميرحسين

سميعى ده پاگائى اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيب آگهى

حبيب آگهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامران

كامران

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مفتخر

مفتخر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راسخى

راسخى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دميرى

دميرى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تركمانى

تركمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فقيهى زاده

فقيهى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجايى تبار

رجايى تبار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزمجويى

رزمجويى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزاديان

فرزاديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مباشرى

مباشرى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سميرانى نژاد نازآفرين

سميرانى نژاد نازآفرين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
متاله على

متاله على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خورشيدى اميد

خورشيدى اميد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كماليان اميرحسين

كماليان اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيعى پرديس

رفيعى پرديس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع مهشيد

زارع مهشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غظنفرى شبانكاره محمد

غظنفرى شبانكاره محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشم پور متين

هاشم پور متين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى مرضيه

كاظمى مرضيه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى شولى

مرادى شولى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى يوسف آباد

اسدى يوسف آباد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توانا

توانا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قهار

قهار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندرى عرياد

اسكندرى عرياد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودآبدى

محمودآبدى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تعليق

تعليق

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مهندسي پزشکي - دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

مديريت صنعتي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

علوم اقتصادي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همتى فخرآبادى

همتى فخرآبادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى اميرحسين

حسنى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اياره نازنين

اياره نازنين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى ياسمن

سليمانى ياسمن

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاك پور مرتضى

خاك پور مرتضى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاتم زاده دشتكى فاطمه

حاتم زاده دشتكى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چنارى احسان

چنارى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درفشانى

درفشانى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دانيالى

دانيالى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرين كلاه

زرين كلاه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اخوت

اخوت

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زراعت پيشه

زراعت پيشه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قائديان

قائديان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعتبارى

اعتبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

علوم اقتصادي / دانشگاه ياسوج / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آهنگران

آهنگران

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرور سيده ياسمين

پرور سيده ياسمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رئيسى فاطمه

رئيسى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى سيدجلالى مريم سادات

موسوى سيدجلالى مريم سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيع فاطمه

رفيع فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى محمد

اكبرى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درستى فاطمه

درستى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عادل زهرا

عادل زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاشعى

خاشعى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنيان دوانى نژاد

حسنيان دوانى نژاد

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ربانى زاده

ربانى زاده

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقبالى كازرونى

اقبالى كازرونى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ادريسى

ادريسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالصى

خالصى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشايخ

مشايخ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنى پرى

بنى پرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذكاوت

ذكاوت

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميدى لركى

اميدى لركى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاپرى مقدم

پاپرى مقدم

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي جنگلداري / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى سارا

صالحى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجب پور شيرازى مهديس

رجب پور شيرازى مهديس

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى توماج

احمدى توماج

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوى نسب

رضوى نسب

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جواهريان همدانى

جواهريان همدانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرآبى

پيرآبى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكليان

توكليان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرشكن پور

شيرشكن پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جامعى

جامعى

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجرى

حجرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

روانشناسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكرايى

شكرايى

زيست شناسي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زره پوش

زره پوش

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزمجويى

رزمجويى

مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى فرد

صادقى فرد

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئيسى سامان

رئيسى سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توللى زهرا

توللى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرويزى زهرا

پرويزى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قهرمان

قهرمان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شادمان پور

شادمان پور

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيشگيان

پيشگيان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همايون

همايون

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ولدان

ولدان

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريم بيگى منشادى

كريم بيگى منشادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوالحسن بيگى

ابوالحسن بيگى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيمى مجد

ابراهيمى مجد

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقرپور حقيقى

باقرپور حقيقى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرش نشانى

فرش نشانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ستايش على

ستايش على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خادمى زاده محمدحامد

خادمى زاده محمدحامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاپوريان

شاپوريان

روانشناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيميان فرد حقيقى

رحيميان فرد حقيقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وفايى سعدى

وفايى سعدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامى نژاد

بهرامى نژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خواجه نورى

خواجه نورى

مديريت صنعتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروانى نژاد

خسروانى نژاد

حسابداري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اوجى

اوجى

علوم اقتصادي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رادمهر

رادمهر

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاصلى

حاصلى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نعتى

نعتى

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفى پور

مصطفى پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمبو شيرازى

شمبو شيرازى

مهندسي شيلات / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خطاپوش

خطاپوش

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصلى نژاد

مصلى نژاد

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ئيلانى

ئيلانى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرستنده خيال

پرستنده خيال

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كى قبادى

كى قبادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيان پور

كيان پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى گرائى

احمدى گرائى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بردبار

بردبار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي شيلات / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خداپناه

خداپناه

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدان پناهى پارسا

يزدان پناهى پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينى

امينى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى برازجانى

كرمى برازجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اديب

اديب

مديريت صنعتي / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طوسى نژاد

طوسى نژاد

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دنان

دنان

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرادى باصرى

مرادى باصرى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقرنژاد

باقرنژاد

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضاپپان

رضاپپان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظلومى

مظلومى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صحرايى نژاد

صحرايى نژاد

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وثوق

وثوق

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسويان نوبندگانى

موسويان نوبندگانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بلادى

بلادى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جوشن

جوشن

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طيبى خرمى

طيبى خرمى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اردالى

اردالى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جوكارى

جوكارى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زمانى مرندى فاطمه

زمانى مرندى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نعمت اللهى

نعمت اللهى

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آب نار

آب نار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مدن حقيقى

مدن حقيقى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قلى زاده فرشى

قلى زاده فرشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميدوار

اميدوار

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حجتى نژاد

حجتى نژاد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلاح زاده

فلاح زاده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي گراش / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موجى

موجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عصمت فرد

عصمت فرد

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 2:07:18 PM
Menu