ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ارسك

آخوندزاده مهدى

آخوندزاده مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رمضانى مالدار

رمضانى مالدار

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:10:51 AM
Menu