سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرايان

خديوى

خديوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آسال

آسال

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
امير هاشمى

امير هاشمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مختارى پور

مختارى پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طاهرپوركلانترى غزاله

طاهرپوركلانترى غزاله

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هراتى زاده

هراتى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسحاقى

اسحاقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسن پور مصطفى

حسن پور مصطفى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بنى اسد آيسك زينب

بنى اسد آيسك زينب

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
يگانه سه قلعه حوريه

يگانه سه قلعه حوريه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ثقفى

ثقفى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائى محسن

رضائى محسن

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آميان

آميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علمدار

علمدار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عربى

عربى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على دوست مرتضى

على دوست مرتضى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سيف الهى

سيف الهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصغرى آيسك زينب

اصغرى آيسك زينب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

جغرافيا / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زيورى آيسك

زيورى آيسك

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اجدادى

اجدادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بنى اسد

بنى اسد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هروى

هروى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خانى

خانى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حكيميان

حكيميان

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحى نيا فاضل

روحى نيا فاضل

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روحى نيا

روحى نيا

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انديشى

انديشى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده محسن

اسماعيل زاده محسن

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيگى

بيگى

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بردبار

بردبار

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاظميان

كاظميان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خيبرى

خيبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى تيغاب

صادقى تيغاب

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صالح نيا

صالح نيا

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ايزديان

ايزديان

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبوب

محبوب

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:22:37 PM
Menu