بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بشرويه

طاجانى

طاجانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاجانى فاطمه سادات

طاجانى فاطمه سادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صدقانى

صدقانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى زاده

نظرى زاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
غنچگى

غنچگى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمى محمد

قاسمى محمد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فضايلى سيدمحسن

فضايلى سيدمحسن

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فيض آبادى

فيض آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسنى مقدم ابوالفضل

حسنى مقدم ابوالفضل

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مقيميان هوش بهزاد

مقيميان هوش بهزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقدسيان

مقدسيان

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيزادى زاده

بيزادى زاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محقق عطائى

محقق عطائى

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سبيلى

سبيلى

زمين شناسي - دانشگاه بيرجند

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توحيدى راد

توحيدى راد

اديان وعرفان / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قيصرى منوچهرى

قيصرى منوچهرى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلطان زاده

سلطان زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرزاده

شيرزاده

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 5:30:32 AM
Menu