نور

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نور

اسكندرى ثانى محمد مهدى

اسكندرى ثانى محمد مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
هدايتى فاطمه

هدايتى فاطمه

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

انسانی
سياه پشت خاچكى

سياه پشت خاچكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
هدايتى فاطمه

هدايتى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كلارستاقى فاطمه

كلارستاقى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سيفى پارسا

سيفى پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
پيش سرائى

پيش سرائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قلى پور محمدرضا

قلى پور محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
درويش

درويش

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسينى كپ

حسينى كپ

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميرى سليمى

ميرى سليمى

زمين شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
واعظ زاده كوثر

واعظ زاده كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالاريان

سالاريان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آذرى

آذرى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نظرى ليلا

نظرى ليلا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ديوسالار

ديوسالار

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ارجمندى آرش

ارجمندى آرش

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فلاحيان

فلاحيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تيرنتيلى

تيرنتيلى

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
درويش نارنج بن

درويش نارنج بن

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسينى سيده طاهره

حسينى سيده طاهره

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
موثقى

موثقى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
وليپور

وليپور

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايزدى فاطمه

ايزدى فاطمه

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دميرچى

دميرچى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرخ سير

فرخ سير

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ديوسالار

ديوسالار

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ترك كجورى

ترك كجورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بور

بور

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدحسينى

محمدحسينى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورالله زاده

نورالله زاده

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
لورايى

لورايى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قربانى محمد

قربانى محمد

حقوق / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صميمى محدثه

صميمى محدثه

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بازيارى آرمين

بازيارى آرمين

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ذكائيان

ذكائيان

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امجدى

امجدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيخ اعظمى

شيخ اعظمى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ديوسالارى

ديوسالارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حق پناه

حق پناه

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزت پناه

عزت پناه

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقدسى رستمى

مقدسى رستمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظفرى اميررضا

ظفرى اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گل پور چمر كوهى

گل پور چمر كوهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريم

كريم

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معراج

معراج

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وطن دوست

وطن دوست

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقصودى

مقصودى

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علا

علا

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
راجى

راجى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خسروى محمدرضا

خسروى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/31/2023 2:49:01 PM
Menu