بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندر کنگ و چارک

پيشه ورپور

پيشه ورپور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نعمت پور

نعمت پور

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امين زاده

امين زاده

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تاروتى

تاروتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درساره

درساره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رشت

رشت

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملا نسب

ملا نسب

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدزادگان

احمدزادگان

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدزادگان

احمدزادگان

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرودى جهرمى محمد حسين

فرودى جهرمى محمد حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد نژاد

محمد نژاد

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
راشدى

راشدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوچى

كوچى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاتوره

تاتوره

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روسى زاده

روسى زاده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قائمى

قائمى

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كنعانيان

كنعانيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سرپاكه

سرپاكه

مهندسي شيلات / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدمتى زهره

خدمتى زهره

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درخواه

درخواه

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

زبان شناسي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورشرف

پورشرف

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يمينى

يمينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دوست بس

دوست بس

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صحرائيان

صحرائيان

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحانى نژاد

روحانى نژاد

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آمونيا

آمونيا

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق بين چوكامى

حق بين چوكامى

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسمعيلى طبلى

اسمعيلى طبلى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي دريا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ساهور

ساهور

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهابى نژاد

شهابى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرهودنيا

فرهودنيا

مهندسي برق / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روزفراخ

روزفراخ

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بيجاد

بيجاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پشتيبان

پشتيبان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مباشرى

مباشرى

اماروکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسونى

حسونى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملائى

ملائى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقيمى

مقيمى

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جلالى زاده

جلالى زاده

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كهنوى

كهنوى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

فيزيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بكك

بكك

مهندسي مکانيک / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سبيلى

سبيلى

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
درويش زاده

درويش زاده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
برنوسى

برنوسى

اماروکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آبرود

آبرود

مهندسي معدن / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رئيسى نژاد سهيلا

رئيسى نژاد سهيلا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شكرابى

شكرابى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/8/2023 11:27:15 AM
Menu