ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميناب

داورى كولغانى

داورى كولغانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي بشاگرد

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
عابد نژاد

عابد نژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي ميناب و رودان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زارعى پور

زارعى پور

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بنى خزائى

بنى خزائى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رودبارى سيد حسين

رودبارى سيد حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / مجازي

6سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
موسوى دهويى

موسوى دهويى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صباحى زاده

صباحى زاده

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلمانى زاده

سلمانى زاده

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ماهى گير

ماهى گير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي سيريک وجاسک

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى زاده

حسينى زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى روتانى

زارعى روتانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاكردرگاه

شاكردرگاه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قنبرى پور

قنبرى پور

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زاهدى صديقه

زاهدى صديقه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شامردى نژاد

شامردى نژاد

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رائرى تمبكى

رائرى تمبكى

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
وثوقى بهمنى شايان

وثوقى بهمنى شايان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جرى پور

جرى پور

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پنجشنبه زاده

پنجشنبه زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رنجبر كليبى

رنجبر كليبى

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى حاجى خادمى

كريمى حاجى خادمى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دانشمند

دانشمند

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غيب الهى

غيب الهى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شبانى

شبانى

زيست شناسي دريا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اخلاصى

اخلاصى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورشهسوارى

پورشهسوارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خوددارى

خوددارى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهى دهنوى

الهى دهنوى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خاكسارى

خاكسارى

مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رهگشا

رهگشا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجارپيشه تيابى

نجارپيشه تيابى

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / مجازي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نورالدينى

نورالدينى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظرى كردرى مريم

نظرى كردرى مريم

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهدادى

شهدادى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملاحى

ملاحى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى بهمنى

صادقى بهمنى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجيبى

نجيبى

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دادخدا پور

دادخدا پور

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فردوسى

فردوسى

مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حقيرى

حقيرى

زمين شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي بخش سندرک

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرمستى

سرمستى

مديريت وبازرگاني دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحى پور

صالحى پور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسلمى

مسلمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عيسى پور

عيسى پور

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دلاورى فرد باغى

دلاورى فرد باغى

فيزيک / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قورچى زاده

قورچى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريفى نژاد مينابى

شريفى نژاد مينابى

زبان وادبيات فارسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طالوارى

طالوارى

علوم مهندسي / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

معارف اسلامي وکلام / موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم / مجازي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چملى پور

چملى پور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نورانى

نورانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پيرى زاده

پيرى زاده

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدى دهوئى

زاهدى دهوئى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خواجه دادى

خواجه دادى

مهندسي برق / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارع جو

زارع جو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
تركمانى

تركمانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/28/2023 6:21:20 AM