خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خدابنده

مرادى محمد

مرادى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مروتى

مروتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدى پسكوهانى مرتضى

احمدى پسكوهانى مرتضى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قنبرى مرتضى

قنبرى مرتضى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباسى عاطفه

عباسى عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدابنده فاطمه

خدابنده فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مداحى سيده فاطمه

مداحى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جهانشاهلو

جهانشاهلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى حسن

محمدى حسن

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت / تربيت معلم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مقدم زرزرى

مقدم زرزرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رستم خانى

رستم خانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خليلى مجيد

خليلى مجيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اقا يارى

اقا يارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى پسگوهانى

احمدى پسگوهانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گنج خانى

گنج خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذولقدرى

ذولقدرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جاويدان

جاويدان

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقامرادى

آقامرادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاه ويردلو

شاه ويردلو

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چوبدارى

چوبدارى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قراگلى

قراگلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على محمدى مهدى

على محمدى مهدى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برقرارى

برقرارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكرادى مرتضى

اكرادى مرتضى

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسملو

قاسملو

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجيلو

حاجيلو

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قيدارى

قيدارى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيستونى

بيستونى

مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفلو

نجفلو

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

صنايع دستي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
بيگدلو

بيگدلو

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خاورى

خاورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كثيرلو ميلاد

كثيرلو ميلاد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي انرژي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بابايى خماركى

بابايى خماركى

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فيلو

فيلو

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:49:03 PM
Menu