پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر پارس‌آباد مغان

صارم رضا

صارم رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
پور قلى آيلار مهدى

پور قلى آيلار مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
صيامى مهدى

صيامى مهدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

7سال کانونی / 115 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نظرى اليله مهسا

نظرى اليله مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فكورى

فكورى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آزادى فرد

آزادى فرد

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلامى عليرضا

سلامى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دشتى سامانلو

دشتى سامانلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خاكزاد

خاكزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دادگر سينا

دادگر سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معمر يوسف

معمر يوسف

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زمين شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آبزيركان آرزو

آبزيركان آرزو

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتحى على

فتحى على

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
آتشگاهى صنم

آتشگاهى صنم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رزمجو

رزمجو

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قولى

قولى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى زاده رحيمه

مهدى زاده رحيمه

اموزش ارتباطتصويري / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 37 آزمون

هنر
بامداد زيوه

بامداد زيوه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
وليزاده

وليزاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جوهرى

جوهرى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مطلبى اصل

مطلبى اصل

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سليمانزاده

سليمانزاده

زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابايى واحد

بابايى واحد

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احدى

احدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محبت خالان

محبت خالان

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سجودى

سجودى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صيامى

صيامى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نجفيان

نجفيان

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امدادى

امدادى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اعتماد

اعتماد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستم نژاد

رستم نژاد

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حمزه زاده

حمزه زاده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خلدى رضا

خلدى رضا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كرامتى

كرامتى

جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مديريت بيمه / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوهى حسين

كوهى حسين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امانت

امانت

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سجودى

سجودى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جهانبانى عليرضا

جهانبانى عليرضا

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راضى كوثر

راضى كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرهود

فرهود

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گل محمدى ميرعلى

گل محمدى ميرعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزمجو ميلاد

رزمجو ميلاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنده

زنده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقايى فرد

آقايى فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى رضا

محمدى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قويدل ميلاد

قويدل ميلاد

حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عادل

عادل

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهادپور

فرهادپور

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى حسينى

حاجى حسينى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوريزارنجى

نوريزارنجى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندايى آرزو

ندايى آرزو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدتى پور مهسا

وحدتى پور مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على نژاد سجاد

على نژاد سجاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خلدى گيگلو

خلدى گيگلو

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

علوم کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عيونى

عيونى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاشازاده

پاشازاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگرزاده

برزگرزاده

زمين شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برازنده

برازنده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وليزاده

وليزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همايونى

همايونى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى ميلاد

كاظمى ميلاد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريد وان عليا

فريد وان عليا

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوانشير

جوانشير

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جانى زاده

جانى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهرنگ

مهرنگ

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانپور

دهقانپور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذر فاطمه

آذر فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عالى

عالى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پناهى رمضانلو

پناهى رمضانلو

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تنهايى

تنهايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مددى

مددى

مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانزاده

خانزاده

مهندسي صنايع / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفائى معصومه

مصطفائى معصومه

فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانى محمد

خانى محمد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تيمورپور

تيمورپور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حبيب پور

حبيب پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجازى

حجازى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مكافات يلدا

مكافات يلدا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حليم

حليم

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شروتان

شروتان

فلسفه / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قريشى

قريشى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نامى

نامى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهنگ

فرهنگ

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى پور نيما

جعفرى پور نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كنعانى

كنعانى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
روشن چشم

روشن چشم

زيست شناسي گياهي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:33:36 AM
Menu