مشكين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مشكين شهر

عباداللهى قصابه

عباداللهى قصابه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
معمارزاده

معمارزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

9سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
حسن پور شيرين

حسن پور شيرين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

10سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
سليمى ميرمقداد

سليمى ميرمقداد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
گل دوست گيگلو

گل دوست گيگلو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
على اكبرى محمد

على اكبرى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
حسن نژاد

حسن نژاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
شكراللهى

شكراللهى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
عالى

عالى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
چاكرى خياوى عارف

چاكرى خياوى عارف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كرمى مهديه

كرمى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عنبرى

عنبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ميرعليزاده

ميرعليزاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ميرزازاده گيگلو

ميرزازاده گيگلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پناهزاده

پناهزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباس زاده خديجه

عباس زاده خديجه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ممى زاده پريخانى

ممى زاده پريخانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدى نصير آبادى كيارش

احمدى نصير آبادى كيارش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موسوى ميرك

موسوى ميرك

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امامى رضا

امامى رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
على اوغلى آلنى رضا

على اوغلى آلنى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غفارزاده

غفارزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ولى اوغلى حيقى سيروس

ولى اوغلى حيقى سيروس

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كشى زاده مهدى

كشى زاده مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نورى زاده ميلاد

نورى زاده ميلاد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
طباطبائى سادات

طباطبائى سادات

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوروزى خورشيدآبادى

نوروزى خورشيدآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پيرقلى

پيرقلى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شهريار

شهريار

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امامى خياوى آرش

امامى خياوى آرش

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
داداش پور

داداش پور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدى اصل

مهدى اصل

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كشى پريخانى

كشى پريخانى

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صادقى جدى

صادقى جدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محب زاده

محب زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيردل

شيردل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيازى مغانلو

نيازى مغانلو

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صورى جعفرلو نيما

صورى جعفرلو نيما

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ميراب خياوى

ميراب خياوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / مناطق محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى آلوجى

صادقى آلوجى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى فرد

محمدى فرد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريميان خياوى

كريميان خياوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نعمتى هادى

نعمتى هادى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اردبيل چى

اردبيل چى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولى اللهى سعيد

ولى اللهى سعيد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
واجد خياوى

واجد خياوى

زمين شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پنهانى

پنهانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرج زاده جبدرقى

فرج زاده جبدرقى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مشكبار

مشكبار

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فولادوند

فولادوند

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادى ساربانلار سعيد

مرادى ساربانلار سعيد

مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايمانى هدلو على

ايمانى هدلو على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسى زاده جبدرقى

موسى زاده جبدرقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طهماسبى آقبلاغى

طهماسبى آقبلاغى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مينايى

مينايى

فلسفه / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حكمتى

حكمتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلطان نژاد

سلطان نژاد

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نظرى انارى

نظرى انارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى لاهرودى

اكبرى لاهرودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه حسينى ميرك

شاه حسينى ميرك

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصومى اصل

معصومى اصل

مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدايى

خدايى

فيزيک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نورزاده نيما

نورزاده نيما

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آذروند

آذروند

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عطاپور آقبلاغ

عطاپور آقبلاغ

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نقى پور

نقى پور

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
واحد خياوى

واحد خياوى

مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بالازاده

بالازاده

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى قره درويش لو

قاسمى قره درويش لو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظلومى خياوى

مظلومى خياوى

جغرافيا / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسدزاده اندزقى

اسدزاده اندزقى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل / تربيت معلم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
توحيدى

توحيدى

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرضعلى زاده

فرضعلى زاده

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريخانى

پريخانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسى اصل

عباسى اصل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صحت

صحت

مديريت جهانگردي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی