فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فرخ شهر

دهقان مريم

دهقان مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حبيبى عليرضا

حبيبى عليرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ربيعى قهفرخى محمد

ربيعى قهفرخى محمد

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سديان

سديان

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اصغريان امير حسين

اصغريان امير حسين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دهقان محمد

دهقان محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قديردخت

قديردخت

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
همتيان

همتيان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى فرزانه

رحيمى فرزانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسلامى زاده

اسلامى زاده

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سده

سده

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
5/29/2023 2:00:15 AM
Menu