رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رشتخوار

لشكرى

لشكرى

علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
معاون نوق

معاون نوق

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دل آراميان

دل آراميان

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرى نوق

جعفرى نوق

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يعقوب نژاد

يعقوب نژاد

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ضرغامى

ضرغامى

جغرافيا / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مشمول

مشمول

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چوپان

چوپان

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قربانزاده

قربانزاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن نيا رشتخوارى

حسن نيا رشتخوارى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارع نوق ليلا

زارع نوق ليلا

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فلاح رشتخوار

فلاح رشتخوار

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رشتخوارى زاده

رشتخوارى زاده

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ماژور

ماژور

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
وزيرى رشتخوار

وزيرى رشتخوار

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:00:49 AM
Menu