باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر باخرز

منفرد

منفرد

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى هاشم

محمدى هاشم

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
براتى

براتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغرى حسين

اصغرى حسين

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانى مريم

رحمانى مريم

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:48:03 PM
Menu