سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرخس

يادگارى پيمان

يادگارى پيمان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باصرى

باصرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ولايتى نسب رضا

ولايتى نسب رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى فائزه

حيدرى فائزه

حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناصرى روحانى

ناصرى روحانى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سندگل

سندگل

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى زكيه

ابراهيمى زكيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مومن فاطمه

مومن فاطمه

حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا عظيمى

رضا عظيمى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زين الدين

زين الدين

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كهولى زهان

كهولى زهان

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاردان

كاردان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جبروتى

جبروتى

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:19:45 AM
Menu