ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميبد

احمديان محمودآبادى محدثه

احمديان محمودآبادى محدثه

روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
اميرى محمدآبادى محدثه

اميرى محمدآبادى محدثه

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
ملاصادقى ركن آبادى

ملاصادقى ركن آبادى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كارگر شوركى مهديه

كارگر شوركى مهديه

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
خجسته پور

خجسته پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كمالى اردكانى

كمالى اردكانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى ركن آبادى

محمدى ركن آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زارع شاهى الهه

زارع شاهى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موسى زاده ميبدى

موسى زاده ميبدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جواهرى مقدم

جواهرى مقدم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضائيان فيروزآبادى

رضائيان فيروزآبادى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برخوردارى فيروزآبادى

برخوردارى فيروزآبادى

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كارگر شوركى مهديه

كارگر شوركى مهديه

روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شاهان

شاهان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افخمى اردكانى سارا

افخمى اردكانى سارا

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
افخمى اردكانى

افخمى اردكانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيلى ميبدى

اسماعيلى ميبدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طالبى عليرضا

طالبى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاكرى اشتيجه محمد

شاكرى اشتيجه محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حكيمى ميبدى

حكيمى ميبدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناظرى اردكانى محمدمهدى

ناظرى اردكانى محمدمهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارع شاهى

زارع شاهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ربيعى فر

ربيعى فر

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورى شمسى حميدرضا

نورى شمسى حميدرضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقانى شوركى محمدصادق

دهقانى شوركى محمدصادق

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد على زاده نجمه

محمد على زاده نجمه

مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاكراردكانى

شاكراردكانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برزگر يفروئى حامد

برزگر يفروئى حامد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عابدينى ندوشن

عابدينى ندوشن

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آقايى ميبدى

آقايى ميبدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجتى شوركى عارفه السادات

حاجتى شوركى عارفه السادات

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكبريان اميرحسين

اكبريان اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ندافى پورميبدى

ندافى پورميبدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پهلوان شمسى ميبدى

پهلوان شمسى ميبدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى بفروئى سيدمجتبى

موسوى بفروئى سيدمجتبى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريم زاده شوركى

كريم زاده شوركى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاضلى شوركى

فاضلى شوركى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهستانى اردكانى على

دهستانى اردكانى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موسوى بفروئى سيد على

موسوى بفروئى سيد على

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چمن اميرحسين

چمن اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى موحد

دهقانى فيروزآبادى موحد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى ترك آباد فائزه

حيدرى ترك آباد فائزه

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معصومى يخدان

معصومى يخدان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلانتر زاده سعيد

كلانتر زاده سعيد

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مجاورترك آباد

مجاورترك آباد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريم بيكى فيروزآبادى محمدجواد

كريم بيكى فيروزآبادى محمدجواد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كارگرشوركى

كارگرشوركى

مطالعات خانواده / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملانورى شمسى

ملانورى شمسى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليخانى زيارتگاهى

عليخانى زيارتگاهى

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسرايى

كسرايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثقفى سجاد

ثقفى سجاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى بفروئى راضيه

جعفرى بفروئى راضيه

مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مروتى شريف آبادى

مروتى شريف آبادى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على زاده بفرو

على زاده بفرو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى شوركى على رضا

رضائى شوركى على رضا

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوانى بفروئى فائزه

رضوانى بفروئى فائزه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افخمى اردكانى

افخمى اردكانى

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى فاطمه

برزگر بفروئى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غريب رضا يزدى

غريب رضا يزدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشك آباديان

مشك آباديان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقبال

اقبال

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملاحسينى اردكانى

ملاحسينى اردكانى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع پورشكارى

زارع پورشكارى

مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقى يخدانى

صادقى يخدانى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصلحى

مصلحى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل محمدى شوركى

گل محمدى شوركى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى عبدالرضا

فلاح مهرجردى عبدالرضا

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيكى ده آبادى محمدحسن

بيكى ده آبادى محمدحسن

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريم بيكى فيروزآبادى ابوالفضل

كريم بيكى فيروزآبادى ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل محمدى شوركى

گل محمدى شوركى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رشيدى بارجين محمدمهدى

رشيدى بارجين محمدمهدى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
واقف زاده

واقف زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غنى نسب شوركى

غنى نسب شوركى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كارگر بيده

كارگر بيده

فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طالبى شوركى

طالبى شوركى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلمانى مهرجردى محمدجواد

سلمانى مهرجردى محمدجواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زمانيان زنجيرى

زمانيان زنجيرى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غفورى بارجينى

غفورى بارجينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كلانتر مهرجردى

كلانتر مهرجردى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصيرى بشنيغان

نصيرى بشنيغان

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائى فيروزآبادى

رضائى فيروزآبادى

اقتصاداسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفريان فيروزآبادى

جعفريان فيروزآبادى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحرائى اردكانى حسين

صحرائى اردكانى حسين

مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاكرى اشتيجه اميرمحمد

شاكرى اشتيجه اميرمحمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محبوبى

محبوبى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيكى فيروزآبادى

بيكى فيروزآبادى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوشن

جوشن

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاحيان مهرجردى

فلاحيان مهرجردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانى شوركى

دهقانى شوركى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى نسب شوركى

حسينى نسب شوركى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آتش كار

آتش كار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علمچى ميبدى

علمچى ميبدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى محمدرضا

دهقانى فيروزآبادى محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باصرى سورك

باصرى سورك

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامى ميبدى نرگس

امامى ميبدى نرگس

فرش / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
شيخى

شيخى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غنى پورميبدى

غنى پورميبدى

نقاشي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
مشيرى شوركى

مشيرى شوركى

مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكليان فيروزآبادى

توكليان فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كمالى اردكانى

كمالى اردكانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حفيظى اتابك

حفيظى اتابك

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مقنيان خانقاه

مقنيان خانقاه

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

طراحي پارچه / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
غفورزاده فيروزآبادى

غفورزاده فيروزآبادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 1:04:16 PM
Menu