دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهگلان

محمدى

محمدى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مفاخرى زهرا

مفاخرى زهرا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جوانمردى

جوانمردى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كهريزى

كهريزى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قادرمزى

قادرمزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
الهامى

الهامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زندى

زندى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهمنى حاجى پمق

بهمنى حاجى پمق

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بختيار

بختيار

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ساروقى سنا

ساروقى سنا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مفاخرى محمد

مفاخرى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميره كى

ميره كى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميره كى

ميره كى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساعدپناه نساء

ساعدپناه نساء

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طهماسبى

طهماسبى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على پناه خالد

على پناه خالد

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ناصرآبادى

ناصرآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى شهاب

كريمى شهاب

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مفاخرى مريم

مفاخرى مريم

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ساعدى

ساعدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خيرآبادى رامين

خيرآبادى رامين

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

زبان وادبيات کردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدريان

حيدريان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/9/2023 6:17:01 PM
Menu