قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قروه

مخدومى

مخدومى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
مريدى رضا

مريدى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
رسولى على

رسولى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضوى مجد

رضوى مجد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خداويسى على

خداويسى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مفاخرى

مفاخرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اللهيارى

اللهيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدى امير حسين

احمدى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
منتشلو مهرداد

منتشلو مهرداد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

هنر
آئينى

آئينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فعله گرى

فعله گرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي شيمي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ايينى على

ايينى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منتشلو

منتشلو

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قادرى وحيد

قادرى وحيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رمضانى ميثم

رمضانى ميثم

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سنجابيان

سنجابيان

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اجاقى

اجاقى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زرين طاها

زرين طاها

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيك پى

نيك پى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمديانى

محمديانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مراديان

مراديان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

مهندسي انرژي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نادرپناه

نادرپناه

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شعبانى عرفان

شعبانى عرفان

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مجيدى دنيا

مجيدى دنيا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميهمى

ميهمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايينى

ايينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معظمى

معظمى

علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غفاريان

غفاريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تسليمى پاك ياسر

تسليمى پاك ياسر

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگرى رضوان

عسگرى رضوان

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيفى سلسله

سيفى سلسله

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

تاريخ / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرامرزى

فرامرزى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معظمى

معظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كاكه جانى

كاكه جانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشنواز

خوشنواز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميركى

ميركى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفبيانى

شرفبيانى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آئينى

آئينى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منتشلو

منتشلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلمرادى كامران

گلمرادى كامران

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همه ئى

همه ئى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جليليان نشاط

جليليان نشاط

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سنگين آبادى

سنگين آبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى ظفر آبادى

احمدى ظفر آبادى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى نسرين

كريمى نسرين

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فعله گرى

فعله گرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ستاره

ستاره

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مفاخرى لاله

مفاخرى لاله

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جوزاده

جوزاده

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:49:03 PM
Menu