مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مريوان

برارى

برارى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
امان اللهى كيلانه سيد پدرام

امان اللهى كيلانه سيد پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
مولودى

مولودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پرندى زر

پرندى زر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زارعى سامان

زارعى سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دهدار مبين

دهدار مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آزادمنش

آزادمنش

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پروين

پروين

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدى رايان

عبدى رايان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
تارام

تارام

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحيم نژاد محمد

رحيم نژاد محمد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوش بيان

خوش بيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جسيمى

جسيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كريمى حامد

كريمى حامد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى محمد

كريمى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ذكريايى نسب

ذكريايى نسب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كسرائى

كسرائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ذكريايى نسب

ذكريايى نسب

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضايى آروين

رضايى آروين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بهرامى ياسر

بهرامى ياسر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
اسدى ژيلوان

اسدى ژيلوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اشكوه عبدالرحمان

اشكوه عبدالرحمان

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
آتش بار

آتش بار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مولوى شيوا

مولوى شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى سيد عباس

حسينى سيد عباس

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
همت بلند

همت بلند

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صداقت نيا

صداقت نيا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كاكايى

كاكايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خاورى

خاورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جليل زاده هستيار

جليل زاده هستيار

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
اداك

اداك

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خوراب

خوراب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزادمنش

آزادمنش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بادزهر

بادزهر

اماروکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خسروانى محمد

خسروانى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هوشنگى

هوشنگى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزى نگين

عزيزى نگين

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ورزشي / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحمان پور

رحمان پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رانين

رانين

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادرى حسام

قادرى حسام

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
دستوره

دستوره

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تارين

تارين

علوم ورزشي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اداك حمزه

اداك حمزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خدايار

خدايار

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهرجو

مهرجو

مهندسي جنگلداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زيتونى

زيتونى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ويسى تبار

ويسى تبار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
متين

متين

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عمرانى هيرش

عمرانى هيرش

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رشيدى پور

رشيدى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ردائى

ردائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كانى سانانى

كانى سانانى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دانش پژوه

دانش پژوه

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيخسروى

كيخسروى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قسيمى

قسيمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روهنده زريان

روهنده زريان

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پورزادى

پورزادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هوشمندى پويا

هوشمندى پويا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ده هش دلنيا

ده هش دلنيا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمانى سميه

رحمانى سميه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اازغ

اازغ

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوشامن

خوشامن

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سروش

سروش

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مينوئى

مينوئى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصرى

نصرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صائب

صائب

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پيشرو

پيشرو

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاتلى

تاتلى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تار

تار

علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى اسرين

مرادى اسرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي معماري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باژيان

باژيان

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمديان اسامه

محمديان اسامه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورى

نورى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيكدل

نيكدل

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
خورسندى

خورسندى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اختر

اختر

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرحى

فرحى

مهندسي نفت / مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ازكات

ازكات

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاتحى راد ژينا

فاتحى راد ژينا

صنايع دستي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

هنر
اشكاوند زانا

اشكاوند زانا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آذرى پور

آذرى پور

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بادپر

بادپر

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداكرمى

خداكرمى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باستان

باستان

مهندسي شهرسازي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خوش رفتار

خوش رفتار

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روشن قياس

روشن قياس

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستم زاده

رستم زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

فلسفه / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساعدى آرمان

ساعدى آرمان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيرزادى

شيرزادى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بامداد

بامداد

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مردوخى

مردوخى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جات

جات

مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جواهرى

جواهرى

مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طرطوسى

طرطوسى

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پور

على پور

مهندسي شيلات / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

مهندسي عمران / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مينوئى

مينوئى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيزى مهران

عزيزى مهران

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قادرى قلعه گاه

قادرى قلعه گاه

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سفرنگ

سفرنگ

اقتصادکشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راستى بهزاد

راستى بهزاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وطن خواه زنكو

وطن خواه زنكو

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خويوز

خويوز

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نافعى

نافعى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بال افكن

بال افكن

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رضازاده

رضازاده

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
برخان

برخان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيروزى پريا

پيروزى پريا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دانشور

دانشور

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تاند

تاند

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احسان دوست

احسان دوست

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى كانى سانانى

حيدرى كانى سانانى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/5/2023 6:25:15 AM
Menu