رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رودبار

اقتدارى

اقتدارى

فلسفه / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فهيمى نيا

فهيمى نيا

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محتاجى

محتاجى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامشاه رودبارى

غلامشاه رودبارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رستمى نژاد

رستمى نژاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
غلامشاهى

غلامشاهى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دستورى

دستورى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
زمان خانى

زمان خانى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نورائى دل

نورائى دل

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرامرزى نمداد

فرامرزى نمداد

فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سابقى نژاد

سابقى نژاد

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گرگنديان

گرگنديان

زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / شبانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پشتك

پشتك

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سابقى

سابقى

تاريخ / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پارسا فر

پارسا فر

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حبيب

حبيب

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رمضانى نژاد

رمضانى نژاد

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سابقى نژاد فرزاد

سابقى نژاد فرزاد

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بامرى جاز

بامرى جاز

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بامرى نسب

بامرى نسب

علوم قران وحديث / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
توحيدى پور

توحيدى پور

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جاويدان نژاد

جاويدان نژاد

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دستورى

دستورى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاى رنج دلدارى

پاى رنج دلدارى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمودى بونگى

محمودى بونگى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پشتك

پشتك

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيفعلى زاده

سيفعلى زاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرالهى زاده

نصرالهى زاده

تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سابكى بونگ

سابكى بونگ

جغرافيا / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رويدل

رويدل

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيدى پور

سعيدى پور

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاورى فرهاد

خاورى فرهاد

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلالى فتح

جلالى فتح

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سابقى نژاد

سابقى نژاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

زمين شناسي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بامرى

بامرى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاور

خاور

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ناوكى

ناوكى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاجبى

حاجبى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهش محدثه

جهش محدثه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
درواژ زينب

درواژ زينب

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

زبان شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم اقتصادي - مجتمع اموزش عالي سراوان

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دست افشان

دست افشان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سابقى نژاد

سابقى نژاد

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سابقى نژاد

سابقى نژاد

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرامرزى

فرامرزى

جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سهرابى نژاد

سهرابى نژاد

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

اديان وعرفان / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فيروزى ميش پدام

فيروزى ميش پدام

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رئيسى سيستانى

رئيسى سيستانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بهرابى

بهرابى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:09:37 PM
Menu