زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زرند

عرب پور داهوئى

عرب پور داهوئى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

9سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
يزدان پناه احمدابادى مصطفى

يزدان پناه احمدابادى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
مومنى تاج ابادى

مومنى تاج ابادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

6سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
ملك زاده داورانى فاطمه

ملك زاده داورانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ابراهيمى فهيمه

ابراهيمى فهيمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

8سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
افشار زرندى فرشته

افشار زرندى فرشته

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رضازاده زرندى سارا

رضازاده زرندى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى

عرب پور داهوئى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مهدوى فر محمد جواد

مهدوى فر محمد جواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قمشه زرند

قمشه زرند

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ديورخش سمانه

ديورخش سمانه

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شريفى پرديس

شريفى پرديس

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
جعفر زاده سجاد

جعفر زاده سجاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
منصورى فائزه

منصورى فائزه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
محمد تقى زاده عارف

محمد تقى زاده عارف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سماواتى على

سماواتى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدى محمد سعيد

عبدى محمد سعيد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهر پويا فاطمه

مهر پويا فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ضياالدينى

ضياالدينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تراب زاده

تراب زاده

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرى مژگان

باقرى مژگان

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كردى امير حسين

كردى امير حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور حبيبى

پور حبيبى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بغيارى

بغيارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ايرانمنش

ايرانمنش

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
همتى سراپرده

همتى سراپرده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرى جور امين

اكبرى جور امين

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهاءالدينى

بهاءالدينى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلطانزاده

سلطانزاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وحيدزاده حسين

وحيدزاده حسين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زمانى فاطمه سادات

زمانى فاطمه سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تهامى پور

تهامى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملانسب

ملانسب

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
همتى

همتى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پارياد

پارياد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عرب پور

عرب پور

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ناظرزاده

ناظرزاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سعيدى بهنام

سعيدى بهنام

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاتمى مصطفى

حاتمى مصطفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسعودى فائزه السادات

مسعودى فائزه السادات

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اسلامى حجت

اسلامى حجت

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
متصدى

متصدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كارگر فاطمه

كارگر فاطمه

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدى محمد حسين

محمدى محمد حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
منصورى زهرا

منصورى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

علوم سياسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پور رحمانى

پور رحمانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيلى زهرا

اسماعيلى زهرا

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تهامى پور سيد على

تهامى پور سيد على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى على

محمدى على

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روهنده

روهنده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عدالت خواه

عدالت خواه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميرزائى اكرم

ميرزائى اكرم

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صداقت فاطمه

صداقت فاطمه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عربپور

عربپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ضيائى زاده

ضيائى زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عربپور

عربپور

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهمن

بهمن

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مكارى

مكارى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پور خواجه على

پور خواجه على

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عرب

عرب

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفر زاده

جعفر زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلطان زاده نيلوفر

سلطان زاده نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهخدادادى

دهخدادادى

فلسفه / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عربپور

عربپور

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورالدينى

نورالدينى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پور سلطانى

پور سلطانى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گلستانى

گلستانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زراعتكار مرضيه

زراعتكار مرضيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زعيم باشى فاطمه

زعيم باشى فاطمه

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربپور امير حسين

عربپور امير حسين

مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجارزاده كوهبنانى زهرا

نجارزاده كوهبنانى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى فرد

اميرى فرد

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايرانمنش آتنا

ايرانمنش آتنا

مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاج محمدحسنى

حاج محمدحسنى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضياالدينى

ضياالدينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قليزاده

قليزاده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى مريم

عرب پور داهوئى مريم

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايران پور

ايران پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ناطقى

ناطقى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قاسمى پور

قاسمى پور

مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پويا

پويا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

فلسفه / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عرب زاده

عرب زاده

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اثنى عشرى مائده

اثنى عشرى مائده

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

فيزيک مهندسي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
درستى زهرا

درستى زهرا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيخ شعاعى

شيخ شعاعى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تركزاده

تركزاده

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تهامى

تهامى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ايرانمش

ايرانمش

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهديزاده

مهديزاده

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

علوم قران وحديث / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 11:56:46 AM
Menu