سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سيرجان

خوبيارى مريم

خوبيارى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
مقدس حسين

مقدس حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

9سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
خواجوئى قرائى

خواجوئى قرائى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

9سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خنجرى على

خنجرى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عليداد پاريزى معظمه

عليداد پاريزى معظمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
شريفى سر آسيايى محمد

شريفى سر آسيايى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حريفى زيدابادى پويا

حريفى زيدابادى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
صادقى پور محمد جواد

صادقى پور محمد جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محقق

محقق

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
احمدى نژاد امير محمد

احمدى نژاد امير محمد

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
رضوانى پور

رضوانى پور

فلسفه / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
صفى جهانشاهى

صفى جهانشاهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پويان فاطمه

پويان فاطمه

مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
الفت

الفت

اديان وعرفان / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
شهسوارى گوغرى

شهسوارى گوغرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زاهدى محمد

زاهدى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خواجوئى نژاد فاطمه

خواجوئى نژاد فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پورشاه نظرى

پورشاه نظرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قاسمى نژادرائينى على محمد

قاسمى نژادرائينى على محمد

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ايران نژاد پاريزى

ايران نژاد پاريزى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زرين خط فرانك

زرين خط فرانك

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
رعائى

رعائى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خوارزمى

خوارزمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرتضائى سياهكوهى

مرتضائى سياهكوهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شكارى ندا

شكارى ندا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پورخسروانى فاطمه

پورخسروانى فاطمه

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سالارى فرزاد

سالارى فرزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شاه كرمى پور

شاه كرمى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خرم حامد

خرم حامد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جهانشاهى حجت

جهانشاهى حجت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
وكيلى پورتكلو

وكيلى پورتكلو

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يزدى يحيى آبادى

يزدى يحيى آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حافظى قهستانى

حافظى قهستانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفرى راد محمد حسين

جعفرى راد محمد حسين

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمودآبادى محمد فاضل

محمودآبادى محمد فاضل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فهيم

فهيم

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
دانشور

دانشور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نجم الدينى

نجم الدينى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شيخ سيوندى

شيخ سيوندى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيدرى لرى

حيدرى لرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرهادى پاريزى سيدمرتضى

ميرهادى پاريزى سيدمرتضى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حلوائى پور

حلوائى پور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيبانى تذرجى

شيبانى تذرجى

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نورى محمد هادى

نورى محمد هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بدرالدينى

بدرالدينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بردبارى

بردبارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جهانشاهى نسب

جهانشاهى نسب

مديريت صنعتي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ايران نژاد پاريزى

ايران نژاد پاريزى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمودآبادى محمد

محمودآبادى محمد

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نژاد عليرضائى رضا

نژاد عليرضائى رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روح الامينى اعظم

روح الامينى اعظم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خواجوئى

خواجوئى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قشمى فيروزه زينب

قشمى فيروزه زينب

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي ايمني / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسن پوربيگلرى

حسن پوربيگلرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نورمندى پور

نورمندى پور

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رسولى گوئينى

رسولى گوئينى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امانى زاده

امانى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اطمينان

اطمينان

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صدوقى

صدوقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گلبازخانى

گلبازخانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضايى على آبادى

رضايى على آبادى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شيخ سيوندى

شيخ سيوندى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
يوسفى پورافشار

يوسفى پورافشار

مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گلبازخانى پور

گلبازخانى پور

مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملك پور افشار

ملك پور افشار

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمودآبادى

محمودآبادى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شيخ پورجلالى

شيخ پورجلالى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

مهندسي معماري / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جهانشاهى

جهانشاهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليزاده سعادت آبادى

عليزاده سعادت آبادى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امامقلى زاده گوئينى

امامقلى زاده گوئينى

مهندسي برق / دانشگاه زابل / شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ايرانپور پاريزى

ايرانپور پاريزى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گلزارى

گلزارى

مهندسي مکانيک / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پورفريدونى

پورفريدونى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خليلى محمدهادى

خليلى محمدهادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباسى فريدونى محمدجواد

عباسى فريدونى محمدجواد

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سجادى فر

سجادى فر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيكويان

نيكويان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ياراحمدى قرائى

ياراحمدى قرائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهبا

شهبا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسدى فاطمه

اسدى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امير طاهرى

امير طاهرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ده شيرى پاريزى

ده شيرى پاريزى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عتيقى لرستانى فرناز

عتيقى لرستانى فرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايوبى نيا مجتبى

ايوبى نيا مجتبى

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى ده ذاكرى

حيدرى ده ذاكرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محياپور

محياپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريم الدينى

كريم الدينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عمادآبادى

عمادآبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى نسب

كريمى نسب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خواجويى

خواجويى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نورمندى پور

نورمندى پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى جامع بزرگى

حيدرى جامع بزرگى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسدى زيدآبادى

اسدى زيدآبادى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
روح الامينى

روح الامينى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خضرى

خضرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفى زاده

صفى زاده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پورابراهيمى

پورابراهيمى

روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرى درآگاهى

جعفرى درآگاهى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
برزگر پاريزى

برزگر پاريزى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پورمهدى آبادى

پورمهدى آبادى

مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پورخسروانى

پورخسروانى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شول

شول

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مكى آبادى

مكى آبادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرحسينى نيا

ميرحسينى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاريابى

فاريابى

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباس زاده محمدامين

عباس زاده محمدامين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نصيرزاده

نصيرزاده

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمانى كوه پنجى

زمانى كوه پنجى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبرپور سروش

قنبرپور سروش

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالارى سعيده

سالارى سعيده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملك محمدى فاطمه

ملك محمدى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمزه نژاد امير

حمزه نژاد امير

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدى سيروئيه

احمدى سيروئيه

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايران نژادپاريزى

ايران نژادپاريزى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صالحى محمدخليل

صالحى محمدخليل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

علوم قران وحديث / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسفنديارپور

اسفنديارپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پرواز

پرواز

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى پور

كريمى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عزت آبادى

عزت آبادى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ستوده نيا كر انى

ستوده نيا كر انى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسلام كيش

اسلام كيش

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برسان فاطمه

برسان فاطمه

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كرام الدينى

كرام الدينى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نژادشاه بداغى

نژادشاه بداغى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورامينائى

پورامينائى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودآبادى

محمودآبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جانى پور

جانى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پرواره

پرواره

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاج ابراهيمى

حاج ابراهيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفى رنجبر

نجفى رنجبر

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجوئى قرائى

خواجوئى قرائى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدنيا

سعيدنيا

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ده شيرى پاريزى

ده شيرى پاريزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گل محمدپورلرى

گل محمدپورلرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورجعفرآبادى

پورجعفرآبادى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عارفى

عارفى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زيدآبادى نژاد الناز

زيدآبادى نژاد الناز

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محياپورلرى فاطمه

محياپورلرى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خواجوئى نژاد

خواجوئى نژاد

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجمى نورى

نجمى نورى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غضنفرپور

غضنفرپور

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
راهدارى

راهدارى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زيدآبادى نژاد

زيدآبادى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمعه پورارشلو

جمعه پورارشلو

علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مكى آبادى

مكى آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى نژادرائينى

قاسمى نژادرائينى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فيروزآبادى

فيروزآبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درويشى رنجبر

درويشى رنجبر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى مقدم

اميرى مقدم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى قرائى

عباسى قرائى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سينائى

سينائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پوراحمدى

پوراحمدى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زيدآبادى نژاد مريم

زيدآبادى نژاد مريم

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعادتى پاريزى

سعادتى پاريزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خراسانى طاهرى

خراسانى طاهرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محياپورلرى

محياپورلرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزاد

فرزاد

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى خراسانى

اميرى خراسانى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سبزعلى پورچهارطاقى

سبزعلى پورچهارطاقى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجمى نيا

نجمى نيا

صنايع دستي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
اسلام پناه

اسلام پناه

علوم قران وحديث / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افشارپور

افشارپور

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آذرخرداد

آذرخرداد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مقصودى گوشكى

مقصودى گوشكى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برقى قهستانى

برقى قهستانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهسونى

شاهسونى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مطهرى نسب

مطهرى نسب

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سجاديان

سجاديان

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وثوقى رهبرى

وثوقى رهبرى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سالمى فاطمه

سالمى فاطمه

حقوق / دانشگاه اصفهان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاه حيدرى پور

شاه حيدرى پور

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ستوده نيا كرانى

ستوده نيا كرانى

صنايع دستي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قنبرى

قنبرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحعلى زاده هروزى

فتحعلى زاده هروزى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه بداغى

شاه بداغى

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليان

عليان

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خراسانى

خراسانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورحسينعلى

پورحسينعلى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داميده

داميده

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصرت آبادى

نصرت آبادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهرى زارعى

طاهرى زارعى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ضيغمى

ضيغمى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرى خراسانى

اميرى خراسانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورامينائى

پورامينائى

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى تكلو

ابراهيمى تكلو

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهكرمى پور

شاهكرمى پور

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهاجر انصارى

مهاجر انصارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى مومن آبادى فاطمه

محمودى مومن آبادى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يزدى نژاد

يزدى نژاد

صنايع دستي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
عبدالله پور

عبدالله پور

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى قرائى

حيدرى قرائى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اتحاد

اتحاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجم الدينى

نجم الدينى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى سعادت آبادى

موسوى سعادت آبادى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانگرد

جهانگرد

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمانى

كرمانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پيروز

پيروز

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ضيغمى

ضيغمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمى نسب

هاشمى نسب

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:42:04 PM
Menu