ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ورامين

تفرشى پناه

تفرشى پناه

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مقارى حصارى موسى

مقارى حصارى موسى

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بوربور

بوربور

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تاجيك اصل

تاجيك اصل

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كاظم آموز لنگرودى

كاظم آموز لنگرودى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عالى

عالى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اميدى تليكان

اميدى تليكان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بلالى

بلالى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مظلوم

مظلوم

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى مرصاد

محمدى مرصاد

مهندسي معماري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اليكائى

اليكائى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ارسنجانى

ارسنجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دسى تاب

دسى تاب

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جوادى فائزه

جوادى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرى اميرمحمد

جعفرى اميرمحمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحيمى جعفرى

رحيمى جعفرى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بخشنده صفت سعيد

بخشنده صفت سعيد

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قشقايى خواص غزل

قشقايى خواص غزل

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على شادى جلال سيدامير عباس

على شادى جلال سيدامير عباس

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيرامى جفتاب محمد

بيرامى جفتاب محمد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شورى

شورى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عباسى محمد

عباسى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهيمى عرفان

ابراهيمى عرفان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برزده

برزده

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيركوند

شيركوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نادى سينا

نادى سينا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اعلائى

اعلائى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تاجيك سعيدى

تاجيك سعيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اردستانى

اردستانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دلاورى

دلاورى

علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شيركوند

شيركوند

اماروکاربردها / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصرالهى زهره

نصرالهى زهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوالى مليحه

ابوالى مليحه

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باقرحسينى سيدشهاب الدين

باقرحسينى سيدشهاب الدين

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
تاجيك سپيده

تاجيك سپيده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى بصير

قاسمى بصير

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امامقلى

امامقلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسحقى درو

اسحقى درو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميراب

ميراب

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ملك زاده

ملك زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منشاد

منشاد

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سنگينيان

سنگينيان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هندوآبادى

هندوآبادى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيوانلو شهرستانكى

كيوانلو شهرستانكى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قشقايى خواص

قشقايى خواص

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معصومشاهى مهرانه

معصومشاهى مهرانه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تاجيك ايجدان

تاجيك ايجدان

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منصورى زاده

منصورى زاده

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برآورده نگين

برآورده نگين

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه-مهندسي الکترونيک هواپيمايي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الماسى زمانه

الماسى زمانه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهمند نژاد

فرهمند نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تشكرى دادگر مصطفى

تشكرى دادگر مصطفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودى سرچشمه رضا

محمودى سرچشمه رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تورانيان

تورانيان

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بياتى

بياتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاهسوند

شاهسوند

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاجيك كريم آبادى مهديه

تاجيك كريم آبادى مهديه

روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبرى الهه

رنجبرى الهه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مع آبادى

مع آبادى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هداوند

هداوند

فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سياه متصورى

سياه متصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى دانا

اكبرى دانا

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عالى داعى

عالى داعى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرامى روح

گرامى روح

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باصرى

باصرى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاجيك بالائى

تاجيك بالائى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بوربور حسين بكى

بوربور حسين بكى

مديريت بازرگاني / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مطهرى مقدم

مطهرى مقدم

ارتباطتصويري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
دولت خواه فرد

دولت خواه فرد

مهندسي علوم دامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دولت خواه فرد

دولت خواه فرد

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوى زاده سيدمحمد

رضوى زاده سيدمحمد

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اردستانى

اردستانى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعيمى منفرد

نعيمى منفرد

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شكورى زارع

شكورى زارع

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عيدى

عيدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سهيلى آريا

سهيلى آريا

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امانى مرنى مهسا

امانى مرنى مهسا

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ثقفى

ثقفى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسين زاده يحيايى

حسين زاده يحيايى

مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن آبادى مائده

حسن آبادى مائده

ارتباطتصويري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
استادى

استادى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على حسينى

على حسينى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نوظهورى

نوظهورى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رستمعلى فرخانى

رستمعلى فرخانى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برخوردار

برخوردار

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اعوانى

اعوانى

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هندوئى

هندوئى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
روهنده

روهنده

مديريت فرهنگي هنري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اتفاق

اتفاق

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عرب احمدى

عرب احمدى

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/31/2023 11:09:00 PM
Menu