شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهريار

ده حقى

ده حقى

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

6سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
آوه عرفانه

آوه عرفانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
تمدنى

تمدنى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان تهران

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
جميلى سپهر

جميلى سپهر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
على محمدلو مهديه

على محمدلو مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرجيان

فرجيان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اشرفى راد مهسا

اشرفى راد مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محتشم

محتشم

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اكبرى زهرا

اكبرى زهرا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محسنى سيده سروناز

محسنى سيده سروناز

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ايرانفر

ايرانفر

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
احمدلو مهدى

احمدلو مهدى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
طهماسبى كمانگر

طهماسبى كمانگر

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جاور سينه متين

جاور سينه متين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فرجيان

فرجيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رجبى عزت آبادى

رجبى عزت آبادى

مديريت صنعتي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يزدان پناه نيلوفر

يزدان پناه نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوادى منش

جوادى منش

رياضيات وکاربردها / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مرادى سرابى مهسا

مرادى سرابى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسمعيلى اميرحسين

اسمعيلى اميرحسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ميرزامحمدى رضوانه

ميرزامحمدى رضوانه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بيگدلى حسين

بيگدلى حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عبدالهى فرد يگانه

عبدالهى فرد يگانه

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صفرى سرشت

صفرى سرشت

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رضائى زوار

رضائى زوار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بنيادى امير حسين

بنيادى امير حسين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سليمى ويرى عاطفه

سليمى ويرى عاطفه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هيودى

هيودى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شانقى

شانقى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستمى ذرعى زهرا

رستمى ذرعى زهرا

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نكويى

نكويى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بى لسان اسبفروشانى مهران

بى لسان اسبفروشانى مهران

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدى مهديه

محمدى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورعباس هشجين

پورعباس هشجين

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانى پور كنچا

خانى پور كنچا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هدايتى دورباش

هدايتى دورباش

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موچانى عليرضا

موچانى عليرضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تربتى حسن

تربتى حسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دريادل پريسا

دريادل پريسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيخ محمدامينى

شيخ محمدامينى

هوانوردي / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هاشمى پناه

هاشمى پناه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسينعلى گل

حسينعلى گل

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلمانى ورزقان زهرا

سلمانى ورزقان زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نورى نژاد كيميا

نورى نژاد كيميا

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبدالهى زهرا

عبدالهى زهرا

حسابداري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

فيزيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عليقلى پور

عليقلى پور

مهندسي علمي -کاربردي عمران / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طاهرى سمانه سادات

طاهرى سمانه سادات

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محتشم كلوانق

محتشم كلوانق

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رهگذر فيروزه

رهگذر فيروزه

حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خلف رضائى زارع ريحانه

خلف رضائى زارع ريحانه

مهندسي صنايع / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آصفى

آصفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسى لو

موسى لو

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفارى عليرضا

غفارى عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سيدعباسى

سيدعباسى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سهرابى ام اباد مريم

سهرابى ام اباد مريم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان البرز

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على ويردى

على ويردى

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كرابى مهرداد

كرابى مهرداد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خادمى شعاع

خادمى شعاع

علوم تربيتي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عزيزى قزلدرق ياشار

عزيزى قزلدرق ياشار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى برزى على

قربانى برزى على

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حيدرى حميدرضا

حيدرى حميدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عقبائى عرفانه

عقبائى عرفانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساعتچى

ساعتچى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى مجد

جعفرى مجد

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شيعى دانيال

شيعى دانيال

مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ارجمندى مقدم

ارجمندى مقدم

مديريت اموربانکي / دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
لطيف زاده

لطيف زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عيسى زاده

عيسى زاده

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يعقوبى عليرضا

يعقوبى عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادق دستجردى على اصغر

صادق دستجردى على اصغر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاشى نويد

كاشى نويد

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضوانى فرد مائده سادات

رضوانى فرد مائده سادات

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شهرتى

شهرتى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منفرد

منفرد

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

فيزيک / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيخى موحد مهديه

شيخى موحد مهديه

اديان وعرفان / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رضايى زوار محمد

رضايى زوار محمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاعرپور

شاعرپور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چهاردورى

چهاردورى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهمن يار

بهمن يار

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس پور

عباس پور

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رسولى اميرحسين

رسولى اميرحسين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

معماري داخلي / دانشگاه هنر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد حسنى

محمد حسنى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شفيعى مائده

شفيعى مائده

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورنظرى سارا

پورنظرى سارا

مديريت بازرگاني / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قديانى

قديانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى نواسطلى

محمدى نواسطلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خلج

خلج

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اينانلو

اينانلو

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صلاحى

صلاحى

مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موذن فروغى

موذن فروغى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزاخانى سيلاب سمانه

ميرزاخانى سيلاب سمانه

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مالمير فاطمه

مالمير فاطمه

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جبارى خرم فاطمه

جبارى خرم فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تحويلداريان پدرام

تحويلداريان پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپهرى مختار مهرداد

سپهرى مختار مهرداد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على بخش

على بخش

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پناهى پور

پناهى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاجانى طالش

آقاجانى طالش

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى اختريان

هاشمى اختريان

علوم کامپيوتر / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى اختريان

هاشمى اختريان

مديريت دولتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى فتسمى

انصارى فتسمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئيسى پارسائى آرمان

رئيسى پارسائى آرمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريدونى محمد سجاد

فريدونى محمد سجاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمى تكيه

فاطمى تكيه

اماروکاربردها / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفرى سارا

صفرى سارا

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قره داغلى

قره داغلى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادنژ اد

مرادنژ اد

مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظرزاده

نظرزاده

فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رسول نيا

رسول نيا

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ارشادى

ارشادى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

فيزيک مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علائى نسب

علائى نسب

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاضلى مصلح آبادى

فاضلى مصلح آبادى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مراد خانى

مراد خانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رهگذر ياسمن

رهگذر ياسمن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنى ميره جين مهناز

حسنى ميره جين مهناز

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيرزاده اميرمحمد

پيرزاده اميرمحمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اله دادى

اله دادى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جلمبادانى

جلمبادانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قليچ پور

قليچ پور

مديريت بيمه / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهر آبادى حامد

طاهر آبادى حامد

حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبودى اوغول بيگ

عبودى اوغول بيگ

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى عابد ابوافضل

نورى عابد ابوافضل

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زند

زند

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

تاريخ / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على بابايى

على بابايى

فلسفه وحکمت اسلامي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمى هل آبادى

قاسمى هل آبادى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امينى كيلانه

امينى كيلانه

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 12:16:10 PM
Menu