كلاچاي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلاچاي

عرفان محمدى واجارى

عرفان محمدى واجارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
رسول محمدى فشكل پشته

رسول محمدى فشكل پشته

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
كيانا تدبير واجارگاه

كيانا تدبير واجارگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
محمد شريفى ليمائى

محمد شريفى ليمائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا شريفى

زهرا شريفى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
معصومه حسن پور پس كلاسى

معصومه حسن پور پس كلاسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ستوده ابراهيمى

ستوده ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن دل آشوب

حسن دل آشوب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محبوبه سلگى

محبوبه سلگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسام الدين نژادرمضان قاسم آبادى

حسام الدين نژادرمضان قاسم آبادى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سعيده رحمت پور لياسى

سعيده رحمت پور لياسى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كيومرث صادقى لياسى

كيومرث صادقى لياسى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهسا مرادى بازنشين

مهسا مرادى بازنشين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
منيژه رمضانى عسگر آباد

منيژه رمضانى عسگر آباد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مليكا رحيميان نودهى

مليكا رحيميان نودهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهفام مرادى

مهفام مرادى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ندا على گلى

ندا على گلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على نصرالهى كلرود

على نصرالهى كلرود

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آريا ميرزاابراهيمى

آريا ميرزاابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كبرا فاطمى

كبرا فاطمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه بخشعلى پور چايجان

فاطمه بخشعلى پور چايجان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيلوفر اميريان چايجانى

نيلوفر اميريان چايجانى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صابر قربانى كندسرى

صابر قربانى كندسرى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سيد محمد موسوى گزافرودى

سيد محمد موسوى گزافرودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صاعد على خانى

صاعد على خانى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زينب يزدان خواه دليجانى

زينب يزدان خواه دليجانى

اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صابر مراديان پوده

صابر مراديان پوده

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمد على يوسف نژاد لزر جانى

محمد على يوسف نژاد لزر جانى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پريسا حسينى

پريسا حسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميرحسين رحيمى كوگائى

اميرحسين رحيمى كوگائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهدى شكورى كلاچايه

مهدى شكورى كلاچايه

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد جواد عبدالهى

محمد جواد عبدالهى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد مهدى اميد خواه

محمد مهدى اميد خواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شكوفه نصرتى گزافرودى

شكوفه نصرتى گزافرودى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كوثر پور محمد على چايجان

كوثر پور محمد على چايجان

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهديه ملكى

مهديه ملكى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده محدثه رضوى كيارمشى

سيده محدثه رضوى كيارمشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شقايق شعبانى شفيع آبادى

شقايق شعبانى شفيع آبادى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپهر محمدى

سپهر محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سجاد قاسمى واجارگاه

سجاد قاسمى واجارگاه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على رستمى چافجيرى

على رستمى چافجيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صالح اميدى

صالح اميدى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مختار سياهكلرودى

مختار سياهكلرودى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهسا صمدى

مهسا صمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين دادجو نركى

حسين دادجو نركى

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عماد شاهنظرى كرباسرائى

عماد شاهنظرى كرباسرائى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد شاهنظرى

ميلاد شاهنظرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آوا عباس پور

آوا عباس پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسن نوروزى طيولا

حسن نوروزى طيولا

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيد مرتضى تقى پور سياهكله

سيد مرتضى تقى پور سياهكله

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هما امامقلى

هما امامقلى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم يوسفى بالانى

مريم يوسفى بالانى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير مهدى هاشم زاده

امير مهدى هاشم زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه حاج آقا پور

فائزه حاج آقا پور

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباس قاسم زاده تواسانى

عباس قاسم زاده تواسانى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نرگس على پور سياه گل

نرگس على پور سياه گل

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محدثه باباخان زاده سجيرانى

محدثه باباخان زاده سجيرانى

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سميرا قربانى شمشادسرا

سميرا قربانى شمشادسرا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده نيكو پور سيد

سيده نيكو پور سيد

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب گلباز چناربن

زينب گلباز چناربن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهشته قدرتى كيا خانى

بهشته قدرتى كيا خانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرش محمديان درسنكى

آرش محمديان درسنكى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهمن صفرزاده كندسرى

بهمن صفرزاده كندسرى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن راجى صياد

حسن راجى صياد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گيسو عليزاده امير بنده

گيسو عليزاده امير بنده

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيوشا اقائى

نيوشا اقائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيد محمد پور هراتبر

سعيد محمد پور هراتبر

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سيد عليرضا احمدى نوده

سيد عليرضا احمدى نوده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم شمسى لامشكنى

مريم شمسى لامشكنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم تقى زاده باب كياده

مريم تقى زاده باب كياده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعود پورباقر

مسعود پورباقر

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
منيره قاسمى بى بالان

منيره قاسمى بى بالان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا حق شناس قاضى محله

سارا حق شناس قاضى محله

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا طالبى

سارا طالبى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد دانا دامان محله

محمد دانا دامان محله

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيدا يوسف زاده چابك

آيدا يوسف زاده چابك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زينب آقائى بندبن بالنگا

زينب آقائى بندبن بالنگا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادق عيسى پور خاناپشتانى

صادق عيسى پور خاناپشتانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی