بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بناب

مير محمد آتش زر

مير محمد آتش زر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

8سال کانونی / 120 آزمون

ریاضی
عاطفه شهبازى

عاطفه شهبازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
پريسا فتحى آذر

پريسا فتحى آذر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
صدرا امير يزدانى

صدرا امير يزدانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
فاخته نجف زاده

فاخته نجف زاده

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
حانيه داداشى حقيقت

حانيه داداشى حقيقت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
شراره يونسيان

شراره يونسيان

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مينا دهقان

مينا دهقان

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
احسان رزاقى اصل

احسان رزاقى اصل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهسا زرين طلاى آهنگرى

مهسا زرين طلاى آهنگرى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ساناز مشهدى عليزاده

ساناز مشهدى عليزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فاطمه پورغفاراقدم

فاطمه پورغفاراقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرزاد ماهرى فر

فرزاد ماهرى فر

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
محدثه آين

محدثه آين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ميترا سيدموسوى بناب

ميترا سيدموسوى بناب

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ليلا طلوعى

ليلا طلوعى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عذرا سپهرى

عذرا سپهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه داداشى

فاطمه داداشى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين معلولى

حسين معلولى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهسا عينى

مهسا عينى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهسا وجدانى

مهسا وجدانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
الهام قوسى آلقو

الهام قوسى آلقو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نسترن بهشاد

نسترن بهشاد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
زهراسادات سيد يعقوبى

زهراسادات سيد يعقوبى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسماعيل طباخى بناب

اسماعيل طباخى بناب

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
الهه آذر

الهه آذر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على جلال زاد

على جلال زاد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سعيد پورامين بناب

سعيد پورامين بناب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افشين مهدى پور

افشين مهدى پور

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بهنام خرم فر

بهنام خرم فر

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صبا بزازيان بناب

صبا بزازيان بناب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه قربانى قشلاق

فاطمه قربانى قشلاق

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سولماز بخشى آلقو

سولماز بخشى آلقو

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
على تائب

على تائب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا حسين نژاد

زهرا حسين نژاد

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اميد اسماعيلى شجاع بناب

اميد اسماعيلى شجاع بناب

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مهران رضوان فر

مهران رضوان فر

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مصطفى ميزى زنجناب

مصطفى ميزى زنجناب

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه ديده دار

فاطمه ديده دار

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اعظم برهانى

اعظم برهانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سميه احمد زاده چوبقلو

سميه احمد زاده چوبقلو

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهسا عبدالجبارى

مهسا عبدالجبارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرحسين رمضانى بناب

اميرحسين رمضانى بناب

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صغرى معمارماهر

صغرى معمارماهر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزاد حلاجى آزاد

فرزاد حلاجى آزاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد يزدان خواه

محمد يزدان خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرشته سعادت

فرشته سعادت

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سعيد كرمقلى نژند

سعيد كرمقلى نژند

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميترا نوبخت

ميترا نوبخت

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صابر عبداله زاده

صابر عبداله زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شادى نيك خواه

شادى نيك خواه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سارا شيخ مقدسى

سارا شيخ مقدسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
الهه پاكروان اصل

الهه پاكروان اصل

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على ملكى

على ملكى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رويا مزيدى

رويا مزيدى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسماء ماهر اقدم

اسماء ماهر اقدم

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فاطمه بهشتى فر

فاطمه بهشتى فر

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه عزيززاده ينگى كند

فاطمه عزيززاده ينگى كند

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهرا صابر

زهرا صابر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضا حدادى

رضا حدادى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پويا ساجدى چليك

پويا ساجدى چليك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهراد فتحعلى پوربناب

بهراد فتحعلى پوربناب

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ساناز عباسى دوش

ساناز عباسى دوش

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سحر قصابى

سحر قصابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه لطف اله زاده

فاطمه لطف اله زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد يوسفى نژادعطارى

محمد يوسفى نژادعطارى

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليرضا افرنگ

عليرضا افرنگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا نصيرپور

زهرا نصيرپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معصومه اسدزاده نرج آباد

معصومه اسدزاده نرج آباد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على پورعلى خانى بناب

على پورعلى خانى بناب

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رقيه مهرين فر

رقيه مهرين فر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهسا ابراهيمى

مهسا ابراهيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهسا داداشى

مهسا داداشى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرضيه خياطى مطلق

مرضيه خياطى مطلق

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه نصيرفام

فاطمه نصيرفام

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ليلا پوراميرمباركى

ليلا پوراميرمباركى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه فرزوق

فاطمه فرزوق

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زهرا صادقين

زهرا صادقين

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حميده اشرفى بناب

حميده اشرفى بناب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد روشتيان

محمد روشتيان

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سجاد معمارراست

سجاد معمارراست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رقيه غياثى

رقيه غياثى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم نوروزيان

مريم نوروزيان

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على عزيزپور

على عزيزپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سميرا آذريان

سميرا آذريان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيوا فيضى خليلوند

شيوا فيضى خليلوند

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سنا صديقى بناب

سنا صديقى بناب

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا ايران نژادروشتى

زهرا ايران نژادروشتى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاجر آذرى

هاجر آذرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اكبر اله دوستى

اكبر اله دوستى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيل سلطانى

اسماعيل سلطانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شادى عباسى جعفرآباد

شادى عباسى جعفرآباد

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه محمودزاده زاوشتى

فاطمه محمودزاده زاوشتى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميلاد عزيزى

ميلاد عزيزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پريسا هدايتى

پريسا هدايتى

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرهاد انتظارى بناب

فرهاد انتظارى بناب

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجتبى سلطانى فر

مجتبى سلطانى فر

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معصومه پورعيوض زاوشت

معصومه پورعيوض زاوشت

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرزانه صفرى

فرزانه صفرى

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبرى سعيدى

كبرى سعيدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم عبدل زاده قديم

مريم عبدل زاده قديم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى چوبقلو

فاطمه حسينى چوبقلو

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا حسين نژاد

زهرا حسين نژاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معصومه خورشيد

معصومه خورشيد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زيبا سپهرى آزاد

زيبا سپهرى آزاد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هادى محبوبى فر

هادى محبوبى فر

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پريسا على زاداقدم

پريسا على زاداقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا يوسفى

زهرا يوسفى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدرضا على دوست

محمدرضا على دوست

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا عليزاده زاوشتى

زهرا عليزاده زاوشتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مژگان شهباز خليلى

مژگان شهباز خليلى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معصومه قانعى زوارق

معصومه قانعى زوارق

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا آبروشن

زهرا آبروشن

زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سحر سالارى لك

سحر سالارى لك

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ميلاد آهنگرزاده

ميلاد آهنگرزاده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حانيه آخسمه

حانيه آخسمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ژيلا احمديان

ژيلا احمديان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى بيرامى قره چپوق

مهدى بيرامى قره چپوق

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا خيرى قره چپق

زهرا خيرى قره چپق

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرزانه على يارى

فرزانه على يارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميد ستارايوبى

اميد ستارايوبى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم مسبوق مطلق

مريم مسبوق مطلق

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آرش احمدزاده

آرش احمدزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رسول داورى

رسول داورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهنام حسن بكلو

بهنام حسن بكلو

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهرى قهرمانيان

مهرى قهرمانيان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سينا بهنيا

سينا بهنيا

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مريم خانبابائى زاوشتى

مريم خانبابائى زاوشتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نويد جباردخت

نويد جباردخت

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا آفتابى فر

زهرا آفتابى فر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشاد محمدزاده قره چبوق

فرشاد محمدزاده قره چبوق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نفيسه خاتم زاده راد

نفيسه خاتم زاده راد

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شقايق تقى نژند

شقايق تقى نژند

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هانيه رضائى

هانيه رضائى

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على فتحى آروق

على فتحى آروق

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 4:08:28 AM
Menu