سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سراب

سارا لامعى ملائى

سارا لامعى ملائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
على نصيرى

على نصيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
فاطمه نظرى

فاطمه نظرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
مجيد عبادى

مجيد عبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
نگين مرادخانى

نگين مرادخانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
پارسا اطمينان بخش

پارسا اطمينان بخش

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
صهبا متين

صهبا متين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
اسماء جدائى

اسماء جدائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سجاد نورى زاده

سجاد نورى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مهرداد اختيارى

مهرداد اختيارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

6سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
پويا دلير

پويا دلير

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صدف مردانى

صدف مردانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
على حسن زاده

على حسن زاده

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سحر محبوبى

سحر محبوبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مسعود لامعى

مسعود لامعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
امير صديقى

امير صديقى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
دريا شيرازى

دريا شيرازى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حميد زينى

حميد زينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ليلى رنجى

ليلى رنجى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نسيم ذوقى

نسيم ذوقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صبا عبدى

صبا عبدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صبرا نصيرزاده

صبرا نصيرزاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على على اوغلى

على على اوغلى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالار رشايى

سالار رشايى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدى طلوعى

مهدى طلوعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاهين لعلى سراب

شاهين لعلى سراب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مريم طالب نژاد

مريم طالب نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مينا خيرى آباد

مينا خيرى آباد

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وحيد مهربانى

وحيد مهربانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نسرين صبور

نسرين صبور

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پريسا حسينى

پريسا حسينى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خديجه هلالى

خديجه هلالى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه ضيايى

فاطمه ضيايى

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه ملازمى

فاطمه ملازمى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرفان حلاجى

عرفان حلاجى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على ذوالفقارى شيره جين

على ذوالفقارى شيره جين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پويا جعفرى

پويا جعفرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على گشتى اذر

على گشتى اذر

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على حسينى

على حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا استوار

عليرضا استوار

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شقايق صمد زاده قزلقيه

شقايق صمد زاده قزلقيه

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شميمه لطفى

شميمه لطفى

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا هاشم زاده اندرابى

زهرا هاشم زاده اندرابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين آمرى اندرابى

حسين آمرى اندرابى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسما عطا

اسما عطا

روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ندا بالائى

ندا بالائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا بابائى

رضا بابائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميه فقيهى آغميونى

سميه فقيهى آغميونى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا يوسفى سهزابى

زهرا يوسفى سهزابى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا زارعى اردهايى

زهرا زارعى اردهايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسترن فدايى

نسترن فدايى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نگار سليمى قلعه جوقى

نگار سليمى قلعه جوقى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيد صالحى

سعيد صالحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على اميرى

على اميرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاله انجمن درخشان

هاله انجمن درخشان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عذرا مفتخر اقدم

عذرا مفتخر اقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رويا صفرى

رويا صفرى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آناهيتا صمدزاده قزلقيه

آناهيتا صمدزاده قزلقيه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پريسا سبزى

پريسا سبزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه فرجى اوغانى

فائزه فرجى اوغانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على عزيز نژاد ملكى

على عزيز نژاد ملكى

شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على رضوى

على رضوى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياشار اعظمى اوغانى

ياشار اعظمى اوغانى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فريبا صبحى بيجندى

فريبا صبحى بيجندى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميلاد دنيادوست

ميلاد دنيادوست

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سميرا غلامعلى پور

سميرا غلامعلى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا محمدى نژاد

زهرا محمدى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين ديندارمهربانى

امين ديندارمهربانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على سلطانى

على سلطانى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زينب معنوى

زينب معنوى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرزو كريم زاده

آرزو كريم زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهار كرم زاده

بهار كرم زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهدى روحى

مهدى روحى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على اختيارپور

على اختيارپور

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پرستو خوردچشم

پرستو خوردچشم

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هانيه فصيحى

هانيه فصيحى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب توتونچى

زينب توتونچى

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على خليل نسب

على خليل نسب

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سارا منتخب

سارا منتخب

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حامد خرم

حامد خرم

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامرضا عرب پور

غلامرضا عرب پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زهرا فرامرزى

زهرا فرامرزى

اب وهواشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مريم سلمانى اقدم

مريم سلمانى اقدم

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهسا رضا زاده

مهسا رضا زاده

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پرستو متين

پرستو متين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كبرى غفارى

كبرى غفارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرتضى سهراب نژاد

مرتضى سهراب نژاد

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيد سلطانى

سعيد سلطانى

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهسا فاقعى آغميونى

مهسا فاقعى آغميونى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هانيه رضازاده اقدم

هانيه رضازاده اقدم

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
طاهر آراسته

طاهر آراسته

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد جنانى

محمد جنانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پدرام عيسى زاده

پدرام عيسى زاده

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:37:46 PM
Menu