اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اروميه

فرزين بانه اى

فرزين بانه اى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
مير عرفان اريبى

مير عرفان اريبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

9سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
فاطمه خليلى

فاطمه خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
مهيار مداح علي

مهيار مداح علي

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

10سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شفق ساعى

شفق ساعى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
على عليزاده ساريجالو

على عليزاده ساريجالو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
ساحل آبيار

ساحل آبيار

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
كامران حاجى زاده

كامران حاجى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
كيوان الهى فرد

كيوان الهى فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
محمد غلاميان كاركن

محمد غلاميان كاركن

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
زهرا همتى چونقرالويكان

زهرا همتى چونقرالويكان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شكوفه بيگ زاد اشگه سو

شكوفه بيگ زاد اشگه سو

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
عاطفه بصيرى

عاطفه بصيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
دنيا اخلاقى رضائيه

دنيا اخلاقى رضائيه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
نسرين عباس زاده

نسرين عباس زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نگين  آزموده

نگين آزموده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
سهند ابرى

سهند ابرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مهسا حاجيلو

مهسا حاجيلو

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
رويا كاظمى

رويا كاظمى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نويد يكدست جوان

نويد يكدست جوان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سهيل عارف

سهيل عارف

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
معصوم آزاد

معصوم آزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
على صادق زاده فرحى

على صادق زاده فرحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مائده ذكريائى

مائده ذكريائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
پرديس بابايى

پرديس بابايى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضا معصومى اوزانى

رضا معصومى اوزانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آرش رسولى ينگجه

آرش رسولى ينگجه

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
كانى جهانگيرى

كانى جهانگيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ونوس ثنايى آزاد

ونوس ثنايى آزاد

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
غزال حسين زاده

غزال حسين زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پريا عباس زاد

پريا عباس زاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فرناز نقوى

فرناز نقوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حامد رنجبر

حامد رنجبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
فائزه گورش

فائزه گورش

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زهرا لطفى

زهرا لطفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سبا گوزل زاده

سبا گوزل زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فرزانه رستمى

فرزانه رستمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدرضا طالبيان

محمدرضا طالبيان

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
فائزه رضا قره باغ

فائزه رضا قره باغ

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هانيه مرندى

هانيه مرندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سميه ابرازه

سميه ابرازه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
احمد اسماعيل زاده بالستان

احمد اسماعيل زاده بالستان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
لعيا اكبرزاده

لعيا اكبرزاده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسين پورمحمود حصار

حسين پورمحمود حصار

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
مهديه اصلاحى

مهديه اصلاحى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
غزال جعفرى

غزال جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آرين معاوينى

آرين معاوينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نيما زارع مرادى

نيما زارع مرادى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
هديه محمد نژاد

هديه محمد نژاد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فائزه مولائى

فائزه مولائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فاطمه بايرام زاده

فاطمه بايرام زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
داود محمدزاده

داود محمدزاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محدثه هدايت

محدثه هدايت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مجيد ساقى زاده

مجيد ساقى زاده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سمانه جعفرى انزاب

سمانه جعفرى انزاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهدى محبعلى زاده

مهدى محبعلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهسا سليمانى فر

مهسا سليمانى فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مريم جعفرمدار

مريم جعفرمدار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حورا افراسيابى

حورا افراسيابى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پويا فرامرزى

پويا فرامرزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سپيده فرخى

سپيده فرخى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شيرين جليلى

شيرين جليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
على صبوحى طسوجى

على صبوحى طسوجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
تركان حسين ضياء صابونچى

تركان حسين ضياء صابونچى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آرمان باقرى نژاد قولنجى

آرمان باقرى نژاد قولنجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه قره باغى اصل

فاطمه قره باغى اصل

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
فائزه نظرى

فائزه نظرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سالار خجسته رضايى

سالار خجسته رضايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آرمين هاتف نيا

آرمين هاتف نيا

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مهديه فرهادى

مهديه فرهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سما مولايى

سما مولايى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميلاد رهبر

ميلاد رهبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا حسن زاده

زهرا حسن زاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مير سهيل حسينى مقدم

مير سهيل حسينى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آرمان زيرك چيانه

آرمان زيرك چيانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پريسا ديدارلو

پريسا ديدارلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صبا داش چى

صبا داش چى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهديه حسن زاده

مهديه حسن زاده

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مينا جديدى

مينا جديدى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سما مقدور امامزاده

سما مقدور امامزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اقليما سيفى قرابقلو

اقليما سيفى قرابقلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسن قلى زاده

حسن قلى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رامين ولى پور طلاتپه

رامين ولى پور طلاتپه

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صفورا سفيدكار رضايى آذر

صفورا سفيدكار رضايى آذر

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاديه محمدى

شاديه محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غزاله خطا پوش آذر

غزاله خطا پوش آذر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ميلاد احمدى

ميلاد احمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سهند عرفائى

سهند عرفائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آرمين نورى

آرمين نورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى مردانى آقابگلو

مهدى مردانى آقابگلو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيما حسن زاد كفاش

سيما حسن زاد كفاش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
روژين مولود پور تولكانى

روژين مولود پور تولكانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهاره سرتيپى

بهاره سرتيپى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرزاد نجاتى فرد

فرزاد نجاتى فرد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ريحانه شوكتى شيشوان

ريحانه شوكتى شيشوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امير كرامت طلاتپه

امير كرامت طلاتپه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهديه ابراهيمى اقدم

مهديه ابراهيمى اقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محدثه الهيارى

محدثه الهيارى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهسا قاسمى

مهسا قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امير خليلى

امير خليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الميرا شيرزاد ديزجى

الميرا شيرزاد ديزجى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مجتبى وكيلى ساعتلو

مجتبى وكيلى ساعتلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لعيا مبادر ثانى

لعيا مبادر ثانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
توحيد دانشجو

توحيد دانشجو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سارا حاجى نژاد

سارا حاجى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اركان آقايارى

اركان آقايارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
لعيا عليخانى

لعيا عليخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه محمد پور خليانى

فاطمه محمد پور خليانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آمانج نبوى

آمانج نبوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مريم خدابخش

مريم خدابخش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نفيسه انديش فر

نفيسه انديش فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهسا عضوى

مهسا عضوى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ساحل نسودى رضايى

ساحل نسودى رضايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرواريد طهمورث قوشچى

مرواريد طهمورث قوشچى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هانيه امان پور بالانجى

هانيه امان پور بالانجى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كوشا كوره پز

كوشا كوره پز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صبا مولازاده

صبا مولازاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
على صادقى حسنلويى

على صادقى حسنلويى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
وحيد پاك نيا

وحيد پاك نيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مينا شجاعى

مينا شجاعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شايان زند

شايان زند

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
فرانك بهنام قراجلو

فرانك بهنام قراجلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صدف حريرى

صدف حريرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرشته حسين زاده

فرشته حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پريا على نژاد

پريا على نژاد

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
هادى عباسپور

هادى عباسپور

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سينا حسين چاقويى

سينا حسين چاقويى

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مهرداد رستمى

مهرداد رستمى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه رفيعى

فاطمه رفيعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مصطفى يوسفى

مصطفى يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
هادى غفارزاده درخشان

هادى غفارزاده درخشان

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
طه‌ مهديان

طه‌ مهديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهزاد دادمهر

بهزاد دادمهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
آرش قنبرى جمال آباد

آرش قنبرى جمال آباد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شهاب ابراهيمى جاريحان

شهاب ابراهيمى جاريحان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد جوانمرد

محمد جوانمرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
وحيد قديمى رضايى

وحيد قديمى رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرتضى جسور قره باغ

مرتضى جسور قره باغ

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى فرد

زهرا محمدى فرد

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ميلاد يمينى

ميلاد يمينى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سحر سيد حسينى

سحر سيد حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زهرا رحيمى اصل

زهرا رحيمى اصل

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيما غفارى

شيما غفارى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مير حامد اصفهانى

مير حامد اصفهانى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ماندانا امراه نژاد

ماندانا امراه نژاد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ناديا بدلى قلعه

ناديا بدلى قلعه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غزل علمدارى مهد

غزل علمدارى مهد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نيما امينى

نيما امينى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
على رخشى آق گنبد

على رخشى آق گنبد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پويا رضا زاده

پويا رضا زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهدى مظهر قوشچى

مهدى مظهر قوشچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رقيه محرم پور دولاما

رقيه محرم پور دولاما

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمد مهدى نعمتى اسكوئى

محمد مهدى نعمتى اسكوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهديه اشرفى سلطان احمدى

مهديه اشرفى سلطان احمدى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
الهه جمشيدى

الهه جمشيدى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمد نصرى

محمد نصرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ايليا حسينى

ايليا حسينى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محبوبه كوهى

محبوبه كوهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حامد صادقى

حامد صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احسان بهار خواجه پاشا

احسان بهار خواجه پاشا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مينا ولى زاده مقدم

مينا ولى زاده مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احسان عاشورى

احسان عاشورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسعود ذبيحى نژاد

مسعود ذبيحى نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حامد امانى ديزجى

حامد امانى ديزجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رقيه ميرباقرى كوه كمر

رقيه ميرباقرى كوه كمر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زهرا مقربى

زهرا مقربى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حميد بروشكه

حميد بروشكه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدى حسين زاده

مهدى حسين زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هانيه محمدپور آيزلو

هانيه محمدپور آيزلو

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نرمين آقا محمدى

نرمين آقا محمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زهرا مصطفوى

زهرا مصطفوى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سودا شجاعى

سودا شجاعى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صبا ملكى

صبا ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهسا جمالى

مهسا جمالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ثنا تاج فر

ثنا تاج فر

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ميلاد يوسف نژاد ايرانى

ميلاد يوسف نژاد ايرانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ميثم مراد نژاد كهريز

ميثم مراد نژاد كهريز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على مودت نيا

على مودت نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مژگان رضازاده

مژگان رضازاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
راضيه معزز

راضيه معزز

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سحر صانع

سحر صانع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فريد حسين زاده

فريد حسين زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا بابازاده ايگدير

زهرا بابازاده ايگدير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد نجفى اوچ ايولر

محمد نجفى اوچ ايولر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرناز لطف عطا

فرناز لطف عطا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نغمه مولايى

نغمه مولايى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ناديا على پور ينگجه

ناديا على پور ينگجه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوشا هادى

كوشا هادى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امير نصيرى

امير نصيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امير حسين عاقبت انديش

امير حسين عاقبت انديش

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ليلا شكورزاد

ليلا شكورزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجتبى فتح اله زاده مرندى

مجتبى فتح اله زاده مرندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سارا ملائى

سارا ملائى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سماء شكرانى ديزج

سماء شكرانى ديزج

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرزين بگلرى

فرزين بگلرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد على خالدى

محمد على خالدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آيسان آقازاده چودارى

آيسان آقازاده چودارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاطفه قنبرى

عاطفه قنبرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پريناز ملك زاده

پريناز ملك زاده

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
هانودين ابراهيم بابرودى

هانودين ابراهيم بابرودى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مريم يوسفى

مريم يوسفى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامى امين عشايرى

سامى امين عشايرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امير رضا اردشيرى

امير رضا اردشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احسان ادهمى

احسان ادهمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سما جعفرى

سما جعفرى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد سلمانى

محمد سلمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرهام صدرى فر

پرهام صدرى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سارا قره لى

سارا قره لى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا عليپورجمال آبادى

زهرا عليپورجمال آبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
على اعزازى

على اعزازى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا كاظم نيا

زهرا كاظم نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزين قاسمى اولنلرى

فرزين قاسمى اولنلرى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عرفان يكانى پور

عرفان يكانى پور

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم كهايى اقوم

مريم كهايى اقوم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم جاهدوست

مريم جاهدوست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هانيه محبت خواه

هانيه محبت خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سارا آفتاب قره باغ

سارا آفتاب قره باغ

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امين الهويرديان

امين الهويرديان

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير آقامحمدى قره باغ

امير آقامحمدى قره باغ

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فاطمه كريم پور سلطان احمدى

فاطمه كريم پور سلطان احمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سارا وظيفه شناس

سارا وظيفه شناس

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سهيل عظيمى

سهيل عظيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فائزه زينالى يتيم نواز

فائزه زينالى يتيم نواز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دانيال نورى

دانيال نورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ثنا جهانگيرزاده

ثنا جهانگيرزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پويا حسنى

پويا حسنى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد امينى

محمد امينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سهيل پرنژاد

سهيل پرنژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نسا ژاله فروزان

نسا ژاله فروزان

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زهرا باقريان كوزه كنانى

زهرا باقريان كوزه كنانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد وهابى راد

محمد وهابى راد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد شمچى رضائيه

محمد شمچى رضائيه

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد امين نريمانى كنگرلوئى

محمد امين نريمانى كنگرلوئى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
توماسين ببله خانشان

توماسين ببله خانشان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد فرهودى كيا

محمد فرهودى كيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امير حسين نيك خو

امير حسين نيك خو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميثم محمد زاده

ميثم محمد زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهسا كبيرى گرده رشت

مهسا كبيرى گرده رشت

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه بخشى كريم آباد

فاطمه بخشى كريم آباد

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيتا والامنش

بيتا والامنش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرداد على دوست

مهرداد على دوست

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شيوا دميرچى

شيوا دميرچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غزال سنبلى

غزال سنبلى

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سارا صفابخش

سارا صفابخش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فخر النساء خليل زاد

فخر النساء خليل زاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عرفان رادور

عرفان رادور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمد سليم زاده

محمد سليم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوشين ابن عبدالعلى

نوشين ابن عبدالعلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضا طايفه ابراهيمى

رضا طايفه ابراهيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صفورا ماهبد

صفورا ماهبد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احسان سليمان پور اصل

احسان سليمان پور اصل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فائزه اسماعيل زاده

فائزه اسماعيل زاده

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هانيه طاهرى افشار

هانيه طاهرى افشار

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حميدرضا آقالو

حميدرضا آقالو

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حامد نبى لو

حامد نبى لو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدمهدى مزرعه لى

محمدمهدى مزرعه لى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پوريا گرجى

پوريا گرجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيلوفر احمدى انويق

نيلوفر احمدى انويق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سروه مولودى

سروه مولودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوثر محبوبى قرخلو

كوثر محبوبى قرخلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پريا ابراهيمى

پريا ابراهيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ثنا عاصم

ثنا عاصم

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضا خدايى

رضا خدايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سپهر اويسى

سپهر اويسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه جمالى

فاطمه جمالى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيما قربان زاده

سيما قربان زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالار عبداله زاده باراندوزى

سالار عبداله زاده باراندوزى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هادى لعل شهسوار

هادى لعل شهسوار

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
الناز پرون

الناز پرون

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پوريا آقاخانى

پوريا آقاخانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى رنجبر

مهدى رنجبر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هانيه صولتى

هانيه صولتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آرزو شجاع

آرزو شجاع

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ياسين شاكرى

ياسين شاكرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدامين هوشمند قره باغ

محمدامين هوشمند قره باغ

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيكى ميرفخرايى

نيكى ميرفخرايى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهتا وثوقى راد

مهتا وثوقى راد

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهرنوش گلبازى

مهرنوش گلبازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هانيه حاتمى نوى

هانيه حاتمى نوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا علوى

زهرا علوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على شلتوك كوكب ثانى

على شلتوك كوكب ثانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سروش اسمى خان آده

سروش اسمى خان آده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على ببردل ثانى

على ببردل ثانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميلاد محمدى ريكان

ميلاد محمدى ريكان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هديه صدقى سراى

هديه صدقى سراى

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهسا ملكى

مهسا ملكى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدرضا پيرداورى

محمدرضا پيرداورى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
الهام قاسمى دولاما

الهام قاسمى دولاما

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آيسان مرادپور النجق

آيسان مرادپور النجق

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حجت باقرى

حجت باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمود طاهرى تبار

محمود طاهرى تبار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سويل بايرامى

سويل بايرامى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حامد شرقى

حامد شرقى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميلاد صداقت

ميلاد صداقت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيد احسان موسوى

سيد احسان موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سوره سعادت

سوره سعادت

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمد سرپوش

محمد سرپوش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هومن مختارى

هومن مختارى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شيوا حيدرى عيسى لوى ذمى

شيوا حيدرى عيسى لوى ذمى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غزاله فيروز باراندوزى

غزاله فيروز باراندوزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على بابا پور

على بابا پور

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرواريد تيمورى

مرواريد تيمورى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غزاله شجاعيان

غزاله شجاعيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضا شه روز

رضا شه روز

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى غلامى گورچين قلعه

مهدى غلامى گورچين قلعه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه مظفرى

فاطمه مظفرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امير سالار شيخى ديدانى

امير سالار شيخى ديدانى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
ياشار معصومى شوركند

ياشار معصومى شوركند

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دنيز تابع شكور

دنيز تابع شكور

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه برهانى ممقانى

فاطمه برهانى ممقانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه باقرعلى نظرى

فاطمه باقرعلى نظرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سارا حاجى آقا پور عصر

سارا حاجى آقا پور عصر

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سيده نيلوفر حصارى

سيده نيلوفر حصارى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اميراشكان محرابى

اميراشكان محرابى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
متين عليزاده يوالارى

متين عليزاده يوالارى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمد مصطفوى

محمد مصطفوى

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عليرضا عظيم نژاد

عليرضا عظيم نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جميله قليزاده

جميله قليزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد مهدى تقوى

محمد مهدى تقوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ثمين محمودى كشتيبان

ثمين محمودى كشتيبان

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سينا رنج كش زاده

سينا رنج كش زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سروش باغبانى

سروش باغبانى

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
فرشته قهرمانزاد آبگرمى

فرشته قهرمانزاد آبگرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فائزه حقيقت خواه

فائزه حقيقت خواه

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرفان فروزنده دل

عرفان فروزنده دل

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرزانه زارع

فرزانه زارع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه حسين پور برنج آباد

فاطمه حسين پور برنج آباد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مريم حسين پور ستوبادى

مريم حسين پور ستوبادى

روانشناسي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امير ربانى نيا

امير ربانى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهتا ميدانى

مهتا ميدانى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مصطفى ثبات ثانى

مصطفى ثبات ثانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پگاه امين پور قهرمانى

پگاه امين پور قهرمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مائده حسين زاده

مائده حسين زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا اسدپورلك

زهرا اسدپورلك

حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هادى مروت جو

هادى مروت جو

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مريم بابائى فرد

مريم بابائى فرد

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدمهدى بابائى طلاتپه

محمدمهدى بابائى طلاتپه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيده زينب حمزه لو

سيده زينب حمزه لو

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسن فتح جو

حسن فتح جو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيدساحد ساجدى نژاد

سيدساحد ساجدى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مريم عبادى

مريم عبادى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيد نوروزتمر

سعيد نوروزتمر

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على پيغمبرى قره باغ

على پيغمبرى قره باغ

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد حبيبى اصل

محمد حبيبى اصل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على امامقلى زاده

على امامقلى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ويان شاطرى

ويان شاطرى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امير حسين رستمى

امير حسين رستمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سينا مصطفى زاده

سينا مصطفى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رامين مجرد اشكه سو

رامين مجرد اشكه سو

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الميرا هناره

الميرا هناره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سودا بهنام قراجه لر

سودا بهنام قراجه لر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غزاله آرمان

غزاله آرمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد بيرامى

محمد بيرامى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سالار محمودى تبريزى

سالار محمودى تبريزى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سالار جوانمرد باربين

سالار جوانمرد باربين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نگين دانشگر

نگين دانشگر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كامران عباسى

كامران عباسى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
متين دوان يامچى

متين دوان يامچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه حسينلو

فاطمه حسينلو

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيد مدرسى

سعيد مدرسى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرهام فرهنگى

پرهام فرهنگى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جواد غفارى

جواد غفارى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد خوجه ئى

محمد خوجه ئى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ندا حيدرى

ندا حيدرى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نازنين مرادى

نازنين مرادى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هانيه رضابيگى

هانيه رضابيگى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه ظفر رمضانيان

فرزانه ظفر رمضانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رعنا محسن زاده گلمانخانه

رعنا محسن زاده گلمانخانه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه احمد زاده طلا تپه

فاطمه احمد زاده طلا تپه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهنام چوپانى

بهنام چوپانى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بابك آميان

بابك آميان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ثنا افتخارى

ثنا افتخارى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
حامد آگاه زمان

حامد آگاه زمان

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا حاتمى نجف آباد

زهرا حاتمى نجف آباد

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهتاب خليل زاه دستجرد

مهتاب خليل زاه دستجرد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
آرمين حسين زاده

آرمين حسين زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سميرا جعفرى

سميرا جعفرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كيارش قنبرى عديوى

كيارش قنبرى عديوى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منيره بهروش

منيره بهروش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرمحسن خراسانى

ميرمحسن خراسانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امين منافى سلطان احمدى

امين منافى سلطان احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زينب ايمانى قرالر

زينب ايمانى قرالر

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا رضازاده

زهرا رضازاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دريا نورى آذر

دريا نورى آذر

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيرين سلحشور نرگى

شيرين سلحشور نرگى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرناز آياتى

فرناز آياتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على نورى لو

على نورى لو

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزانه عليارى فر

فرزانه عليارى فر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرمان مددنژاد

آرمان مددنژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شقايق خان بابائى خانشان

شقايق خان بابائى خانشان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ساناز آقاپور

ساناز آقاپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثمين اسماعيلى

ثمين اسماعيلى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدمهدى اسدپور

محمدمهدى اسدپور

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرشاد جهانگيرى كوره

فرشاد جهانگيرى كوره

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آرش جهانى اشنويه

آرش جهانى اشنويه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرضيه يوسفى مرجانى

مرضيه يوسفى مرجانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سجاد حقيقت صومعه سفلى

سجاد حقيقت صومعه سفلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساحل بابائى طلاتپه

ساحل بابائى طلاتپه

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهديه امامى

مهديه امامى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسين آفتاب قره باغ

حسين آفتاب قره باغ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على عبدوى نسب

على عبدوى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نرمين محمدى كلاسى

نرمين محمدى كلاسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرمحمد مهرمند

اميرمحمد مهرمند

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نسيم شهبازى

نسيم شهبازى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهشته شباهنگ

بهشته شباهنگ

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرش خانوى زاده

آرش خانوى زاده

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى علويردى زادآذر

مهدى علويردى زادآذر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيدا منافى قزلجه

شيدا منافى قزلجه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سميه على پور كاكلر

سميه على پور كاكلر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حميدرضا عشرتى

حميدرضا عشرتى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهسا محسن زاده

مهسا محسن زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پوريا فرى

پوريا فرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سبا عرب پور

سبا عرب پور

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عذرا حسن پور

عذرا حسن پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لعيا رحيمى

لعيا رحيمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هادى عسگر پور

هادى عسگر پور

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نهاد صديقى

نهاد صديقى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هانيه عنايت

هانيه عنايت

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پريناز مطلبى ناناس

پريناز مطلبى ناناس

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صمد ياقوتى

صمد ياقوتى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيپان يونان خسرو آبادى

سيپان يونان خسرو آبادى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميركسرى دهقانى

اميركسرى دهقانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نساء عبدالهى

نساء عبدالهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سپيده مهر آبادى

سپيده مهر آبادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هانيه اتحادى

هانيه اتحادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سارا صمديان آهنگر

سارا صمديان آهنگر

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امير گلمرزى الاصل

امير گلمرزى الاصل

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميلاد شموئى ميلان

ميلاد شموئى ميلان

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرناز حافظى گيچه

فرناز حافظى گيچه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الهام نجفى گورچين قلعه

الهام نجفى گورچين قلعه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سارا اطمينان رضائيه

سارا اطمينان رضائيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرحسين رحيم خانى

اميرحسين رحيم خانى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماء گلستانى

اسماء گلستانى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آى سل رضائى كنگرلوئى

آى سل رضائى كنگرلوئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حامد جعفر پور

حامد جعفر پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد على پور

محمد على پور

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپهر خوش لقا

سپهر خوش لقا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيكو شكورزاده

نيكو شكورزاده

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
كيانا گلابى

كيانا گلابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاطفه ذاكرى

عاطفه ذاكرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بى تا نجفى نژاد

بى تا نجفى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على آقانظرى

على آقانظرى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گلشاد محمد نژاد

گلشاد محمد نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هديه هوسى

هديه هوسى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گلتاج كچلانلو

گلتاج كچلانلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه انوارى

فاطمه انوارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميلاد رستمى كاكلر

ميلاد رستمى كاكلر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فريد مالك

فريد مالك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رامين جعفرزاده

رامين جعفرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميلاد خوبروى اسلاملو

ميلاد خوبروى اسلاملو

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى مهر آسيا

مهدى مهر آسيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماء جليلى

اسماء جليلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
راستين حاجى او

راستين حاجى او

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نازيلا وليزاده جهتلو

نازيلا وليزاده جهتلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مجتبى غلامى

مجتبى غلامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهيل قلى پور

سهيل قلى پور

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پريان نورى

پريان نورى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محيا متقيانى

محيا متقيانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مينا شمسى

مينا شمسى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پريا ذوالفقارى مقدم

پريا ذوالفقارى مقدم

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پريناز گشاده ذهن

پريناز گشاده ذهن

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نگين خانباغى

نگين خانباغى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه ايورى آشنك

فائزه ايورى آشنك

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايمان سرباز جانفدا

ايمان سرباز جانفدا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آيدا اميرى راد

آيدا اميرى راد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحيد اميرفنك خره گوش

وحيد اميرفنك خره گوش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماء اقبالى

اسماء اقبالى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميرا كلشى چيرى

سميرا كلشى چيرى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على مسعودى

على مسعودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پويا خوش نظر

پويا خوش نظر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سروين عباسى نوين پور

سروين عباسى نوين پور

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عليرضا جوزائى

عليرضا جوزائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعود جعفرلو

مسعود جعفرلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امين درويش زاده

امين درويش زاده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فائزه طالبى فرد

فائزه طالبى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد حمزه لو

محمد حمزه لو

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سمانه حقى لور

سمانه حقى لور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا موقر

رضا موقر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سامان رضازاده

سامان رضازاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سودا مونسى

سودا مونسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرحسين اكبرزاده

اميرحسين اكبرزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فروغ اسمعيل زاده انگنه

فروغ اسمعيل زاده انگنه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرصاد پروانه تازه شهرى

مرصاد پروانه تازه شهرى

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سميه عزيزى

سميه عزيزى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد كوهانى خواجه پاشا

محمد كوهانى خواجه پاشا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توحيد برغول

توحيد برغول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهسا رشيدى

مهسا رشيدى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سحر حمزه پورى

سحر حمزه پورى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا بايرام زاده

رضا بايرام زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريا شيخلو

پريا شيخلو

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پويا محمدنژاد

پويا محمدنژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شادى عبدالهى

شادى عبدالهى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام ممى پور

الهام ممى پور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ژيلا آيرملوى

ژيلا آيرملوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وحيد غلامى رضائى

وحيد غلامى رضائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رعنا حبيبى نيا

رعنا حبيبى نيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احسان زرينى

احسان زرينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشته ذوالفقار قشونى

فرشته ذوالفقار قشونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا جليلى مهر

زهرا جليلى مهر

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميلاد اسدپور

ميلاد اسدپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على رزم ديده

على رزم ديده

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهربانو بدوى بلخكانلو

شهربانو بدوى بلخكانلو

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شيوا پور ايران انبى

شيوا پور ايران انبى

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهديه احمديه

مهديه احمديه

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ثمين جعفرى على آبادى

ثمين جعفرى على آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عارف اسمعيلى اوصالو

عارف اسمعيلى اوصالو

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امين نورى پشتگل

امين نورى پشتگل

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيد آقا محمدى قره باغ

وحيد آقا محمدى قره باغ

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رويا آرش

رويا آرش

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيم بابائى

ابراهيم بابائى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم عليزاده

مريم عليزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى جهان دوست

مهدى جهان دوست

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ياسين محمدلو

ياسين محمدلو

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا سعدى نژاد

سينا سعدى نژاد

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرزانه فرخى

فرزانه فرخى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم دهقاندوست

مريم دهقاندوست

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاطفه خداداد

عاطفه خداداد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على برغمان

على برغمان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سودا داداشى جمال آباد

سودا داداشى جمال آباد

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رقيه قلى زاده

رقيه قلى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرمينا مدار طسوجى

آرمينا مدار طسوجى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرحسن مختارى فر

ميرحسن مختارى فر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد شيخ عليزاده

ميلاد شيخ عليزاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيد على اكبرى

مجيد على اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا عباس نژاد

سينا عباس نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدف سيدنجفى

صدف سيدنجفى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبا ثمرى

صبا ثمرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريا محمودى مياوقى

پريا محمودى مياوقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شبنم عيسى زاده

شبنم عيسى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى قوردوئى ميلان

مهدى قوردوئى ميلان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرستو جليل زاده كوره كش

پرستو جليل زاده كوره كش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه انوشه

فاطمه انوشه

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرزو بروكى ميلان

آرزو بروكى ميلان

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه برگشادلو

فاطمه برگشادلو

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرمحمد عزيزى رندى

اميرمحمد عزيزى رندى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سميرا خادم اصل

سميرا خادم اصل

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شادى حسينى

شادى حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نگين مرادى

نگين مرادى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پويا رامين

پويا رامين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياسر جعفرى گلمرز

ياسر جعفرى گلمرز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زيبا نجفى اقگنبد

زيبا نجفى اقگنبد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه بيرامى فطين وش

فائزه بيرامى فطين وش

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عاطفه عبدى نمنق

عاطفه عبدى نمنق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رويا كربلاى غلامى

رويا كربلاى غلامى

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سپيده قنبرى

سپيده قنبرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ثمين رضاپور بالانجى

ثمين رضاپور بالانجى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه صادقى

هانيه صادقى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهنام بهروان

مهنام بهروان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماء قاسمى تكالو

اسماء قاسمى تكالو

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صونا مددى گوگجه ياران

صونا مددى گوگجه ياران

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهشيد حسنى

مهشيد حسنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا صفرلو

زهرا صفرلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماء صالحى

اسماء صالحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روناك نقشين

روناك نقشين

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا پاك ترمنى

زهرا پاك ترمنى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد بنى آدم

محمد بنى آدم

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن عباسى

محسن عباسى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راضيه قربانى

راضيه قربانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزين اخوان معصومى

فرزين اخوان معصومى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سپيده مجرب

سپيده مجرب

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزل دوگمچى كريمى

غزل دوگمچى كريمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سودا رشيدى

سودا رشيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوبى جهان بخشيان

طوبى جهان بخشيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه مومنى قزلعاشق

فائزه مومنى قزلعاشق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسعود ميرزائى

مسعود ميرزائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصر رشيدخواه

ناصر رشيدخواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير ميرزائى سراى

امير ميرزائى سراى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه مختارى دستجرد

فاطمه مختارى دستجرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيده برادرى جمشيد

سعيده برادرى جمشيد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سينا قاسمى

سينا قاسمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسترن تسبيح فروش

نسترن تسبيح فروش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرتضى بهروزى خزاعى

مرتضى بهروزى خزاعى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد پرورش

محمد پرورش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آمنه آزمند

آمنه آزمند

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فريال شكرانى

فريال شكرانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعيل امان پور

اسماعيل امان پور

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ثنا مهدى زاده

ثنا مهدى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد عباس پور شيخطبقى

محمد عباس پور شيخطبقى

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا رقمى خسروشاهى

زهرا رقمى خسروشاهى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه فرامرزى آق گنبد

فاطمه فرامرزى آق گنبد

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما رنگرز

نيما رنگرز

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى جوانمرد

مهدى جوانمرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه دهقان

هانيه دهقان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده ريحانه گل زان

سيده ريحانه گل زان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى سليمان زاد آبادى

مهدى سليمان زاد آبادى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا نجف پور

رضا نجف پور

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرهام رضوى آغجه

پرهام رضوى آغجه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهه باقرى قصور

الهه باقرى قصور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساناز جليلى ديزجى

ساناز جليلى ديزجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احسان دودكانلوى ميلان

احسان دودكانلوى ميلان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشاد چهار بالش

فرشاد چهار بالش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پژمان درى

پژمان درى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرفان اصلانى

عرفان اصلانى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عاطفه خليلى

عاطفه خليلى

نقاشي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
محمد حسنى

محمد حسنى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدامين مهدى پور نجف آباد

محمدامين مهدى پور نجف آباد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهسا حسن خوشبخت

مهسا حسن خوشبخت

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ليلا نوروزى طلا تپه

ليلا نوروزى طلا تپه

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پروا خيامى

پروا خيامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا رشادت

زهرا رشادت

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيما ذوالفقاريان

نيما ذوالفقاريان

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى شهبازى

مهدى شهبازى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميلاد آليلو

ميلاد آليلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صنم وهاب زاده

صنم وهاب زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سبا مناف زاده كهريز

سبا مناف زاده كهريز

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه حجازى

فاطمه حجازى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاميار صراف زاده

كاميار صراف زاده

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابر حفيظ

صابر حفيظ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رسول قراجه داغى

رسول قراجه داغى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سولماز شريف زاده

سولماز شريف زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سودا صمدى

سودا صمدى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جواد اسكندرى

جواد اسكندرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيما طايفه پارچلو

سيما طايفه پارچلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ليلا گل محمدپر

ليلا گل محمدپر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روشنك اخلاقى اولقى

روشنك اخلاقى اولقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضا قادر

رضا قادر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رعنا فاضل نيا

رعنا فاضل نيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطااله فردوس خواه يگانه

عطااله فردوس خواه يگانه

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پيمان محمدنژاد

پيمان محمدنژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صبا حسينى

صبا حسينى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الناز رخسار طلب آذر

الناز رخسار طلب آذر

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نگين نيك نام

نگين نيك نام

زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
الهام خليل زاده كوكيائى

الهام خليل زاده كوكيائى

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فائزه واحد قره باغ

فائزه واحد قره باغ

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى عنصرودى

زهرا ابراهيمى عنصرودى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدرضا ضربى زاده

محمدرضا ضربى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريا محمد حسن پور

پريا محمد حسن پور

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هومن مظهر

هومن مظهر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آريان حاتمى لورزينى

آريان حاتمى لورزينى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سامان بروكى ميلان

سامان بروكى ميلان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه سربازجانفدا

عاطفه سربازجانفدا

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريا جوان مياوق

پريا جوان مياوق

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الهام رحيمى تازه كند

الهام رحيمى تازه كند

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالار نسودى رضايى

سالار نسودى رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وحيد سيدنظرى

وحيد سيدنظرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صابر على زاده

صابر على زاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ليلا شكرى

ليلا شكرى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پگاه نجف زاده

پگاه نجف زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على قره باغى اول

على قره باغى اول

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رامين موسى هشتيانى

رامين موسى هشتيانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سودا ايمانى طلاتپه

سودا ايمانى طلاتپه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر پورجبلى

كوثر پورجبلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه گل صنم لو

فاطمه گل صنم لو

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برتيسن مقدس آده

برتيسن مقدس آده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى حيدر عليزاده

مهدى حيدر عليزاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرزو هاشمى

آرزو هاشمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سينا قلى پور

سينا قلى پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا شيخ قره باغ

زهرا شيخ قره باغ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لادن حق ويردى پور

لادن حق ويردى پور

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تيمور مقصودى

تيمور مقصودى

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ندا صمدزاده

ندا صمدزاده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سپيده عبداله پور

سپيده عبداله پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على ولى پور

على ولى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرمحمد غنى زاده

اميرمحمد غنى زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امين جاهدى

امين جاهدى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم راستگو

مريم راستگو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگين بروسان

نگين بروسان

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ناهيده پياده

ناهيده پياده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميثم محمدى على آبادى

ميثم محمدى على آبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرش مرادى

آرش مرادى

باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
اكبر مرادى درماندريك

اكبر مرادى درماندريك

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سارا على نژاد

سارا على نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ساناز كاظم زادهيالقوز اغاجى

ساناز كاظم زادهيالقوز اغاجى

نقاشي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مهدى نوروزى خانقاه

مهدى نوروزى خانقاه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صائب شكرى ميرآبادى

صائب شكرى ميرآبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدمحمدجعفر عطايى

سيدمحمدجعفر عطايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهسا غلامى عسگر اباد تپه

مهسا غلامى عسگر اباد تپه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد آرمان حسن نژاد

سيد آرمان حسن نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مبين حسن زاده

مبين حسن زاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سميه محمودى

سميه محمودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرتضى احسن الهى

مرتضى احسن الهى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهين غفارى

شهين غفارى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعيل نگين

اسماعيل نگين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگين صدق كارى آذر

نگين صدق كارى آذر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سودا برازنده كشكى

سودا برازنده كشكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيكا پوريان مكارى

نيكا پوريان مكارى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيمين دلگشائى

سيمين دلگشائى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سميرا حجاجى كهجوق

سميرا حجاجى كهجوق

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلما نظام زاده سعيدآباد

سلما نظام زاده سعيدآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه ملازاده على شاهى

فائزه ملازاده على شاهى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيما مام محمدى

شيما مام محمدى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد رضاپور

محمد رضاپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سمانه امينى

سمانه امينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كامران تمر زاده

كامران تمر زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سرور سلماسى

سرور سلماسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيتا يگانه طلب

بيتا يگانه طلب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امين بداق زاده

امين بداق زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميدرضا رستمى

حميدرضا رستمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على جليلى خوئى

على جليلى خوئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امير باقرى

امير باقرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هانيه مسندى

هانيه مسندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزانه حصيرچى ديزج

فرزانه حصيرچى ديزج

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گويا برزى

گويا برزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احسان حسينعلى

احسان حسينعلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تركان ايرانى قزل حاجين

تركان ايرانى قزل حاجين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه حاجى زاده

فاطمه حاجى زاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مظفر مرادى

مظفر مرادى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرتضى فائزى نيا

مرتضى فائزى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آذين شيخا

آذين شيخا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا عليزاده

مهسا عليزاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صابر محمد زاده

صابر محمد زاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هستى نورزاده بلگاباد

هستى نورزاده بلگاباد

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ياسين سيفى

ياسين سيفى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيما اشرفى

نيما اشرفى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفان حسن عليلو

عرفان حسن عليلو

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پيمان خسروانى پور

پيمان خسروانى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالار محمودى كهريز

سالار محمودى كهريز

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رقيه مودب اينانلو

رقيه مودب اينانلو

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهسا قلى پور اوصالو

مهسا قلى پور اوصالو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سكينه دهقانى عليار

سكينه دهقانى عليار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پريان غزنوى

پريان غزنوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد حاتمى

محمد حاتمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مصلح مجيدى سكان

مصلح مجيدى سكان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فائزه اسد پور

فائزه اسد پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا محمدى

محمدرضا محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رعنا محبعلى پورانهارى

رعنا محبعلى پورانهارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منصور اصغرى مشيك

منصور اصغرى مشيك

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كيوان آرين نيا

كيوان آرين نيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد ولى زاد

محمد ولى زاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سالار بهجت چونقرالوى يكان

سالار بهجت چونقرالوى يكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هوشمند غفورى

هوشمند غفورى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الهه محمودى خطايلو

الهه محمودى خطايلو

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ساناز نادرزاده

ساناز نادرزاده

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عسل صابونچى ذوالفقارى

عسل صابونچى ذوالفقارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سجاد شكورى

سجاد شكورى

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سالار صحت بالدرلو

سالار صحت بالدرلو

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سينا درست قول

سينا درست قول

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مريم بنائى

مريم بنائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سينا بهشتى

سينا بهشتى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:49:48 PM
Menu