بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بوئين مياندشت

رضا حيدرى

رضا حيدرى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مصطفى جديدى

مصطفى جديدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا كيخائى

زهرا كيخائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدى فرهادى

مهدى فرهادى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا كاويانى

زهرا كاويانى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عليرضا احمدى

عليرضا احمدى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا زينلى

زهرا زينلى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه شيردل

فاطمه شيردل

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن احمدى

حسن احمدى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسام قاسمى

حسام قاسمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا رضايى

زهرا رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زكيه رضايى

زكيه رضايى

ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسين هاشمى

حسين هاشمى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيرين گنجه

شيرين گنجه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا خدابخشى

زهرا خدابخشى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محدثه سياوشى

محدثه سياوشى

علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميلاد داروغه حسين آبادى

ميلاد داروغه حسين آبادى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدى حاجى بنده

مهدى حاجى بنده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب احمدى

زينب احمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يونس حيدرى

يونس حيدرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وحيد احمدى

وحيد احمدى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى صادقى

مهدى صادقى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عظيمه احمدى

عظيمه احمدى

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمد نارينى

احمد نارينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد مومنى

محمد مومنى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على دوست محمدى

على دوست محمدى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسن دوست محمدى

حسن دوست محمدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محدثه تولائى

محدثه تولائى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد رضا قاسمى

محمد رضا قاسمى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/1/2023 6:29:48 AM
Menu