سميرم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سميرم

زهرا حمزوى

زهرا حمزوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه بهراميان

فاطمه بهراميان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
الهام صابرى

الهام صابرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه بهراميان

فائزه بهراميان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نفيسه طايى

نفيسه طايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهره بهراميان

زهره بهراميان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عهديه اسدى

عهديه اسدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا اسدى

زهرا اسدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهران اميدى

مهران اميدى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حوريه آقا

حوريه آقا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه شجاعى

فاطمه شجاعى

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نرگس سلطانى

نرگس سلطانى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عليرضا منصورزاده

عليرضا منصورزاده

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرضيه صاعدى

مرضيه صاعدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مجتبى آقايى

مجتبى آقايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيد شايان

سعيد شايان

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدرضا رضايى

حميدرضا رضايى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدرضا اميرى

محمدرضا اميرى

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حديثه طايى

حديثه طايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا پيرمراديان

زهرا پيرمراديان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد محمد جواد قائم مقامى

سيد محمد جواد قائم مقامى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجاد آصفى

سجاد آصفى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاطره مغانى رحيمى

خاطره مغانى رحيمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهلا صابر

شهلا صابر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم بهراميان

مريم بهراميان

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ياسمن هاشمى

ياسمن هاشمى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد نادرى دره شورى

محمد نادرى دره شورى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسن قربانى

حسن قربانى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهره السادات حجازى دهاقانى

زهره السادات حجازى دهاقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناهيد صالحى

ناهيد صالحى

حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه صابر

فاطمه صابر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عاطفه پيرمراديان

عاطفه پيرمراديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا كرمى

زهرا كرمى

زبان وادبيات فارسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
الهام رضايى

الهام رضايى

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 4:49:56 AM
Menu