داران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر داران

طيبه صالحى

طيبه صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سعيده سادات اسماعيلى

سعيده سادات اسماعيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
على عباسى حصورى

على عباسى حصورى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا جعفر پور

زهرا جعفر پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه فاضلى

فاطمه فاضلى

مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فاطمه الزهرا افشارى بادجانى

فاطمه الزهرا افشارى بادجانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباس كريمى

عباس كريمى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه شريفى دارانى

فاطمه شريفى دارانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يگانه وفادر سفتجانى

يگانه وفادر سفتجانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پرنيا ملك پور

پرنيا ملك پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سينا زمانى دوست

سينا زمانى دوست

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدى كريمى

مهدى كريمى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدصادق توسلى

محمدصادق توسلى

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على يوسفى دارانى

على يوسفى دارانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سبحان سليمانى دارانى

سبحان سليمانى دارانى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميثم بختيارى نيا

ميثم بختيارى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين سفرى

حسين سفرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا مقصودى

زهرا مقصودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سميه فتحى دارانى

سميه فتحى دارانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا مظاهرى

زهرا مظاهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزاد صفرى

فرزاد صفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضوان مهدى

رضوان مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامرضا عابدى دارانى

غلامرضا عابدى دارانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديه نجارى

مهديه نجارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضا رمضانى

رضا رمضانى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصطفى صابرى

مصطفى صابرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين سوادكوهى

حسين سوادكوهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سحر اصلانى

سحر اصلانى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيد وحيد اسماعيلى

سيد وحيد اسماعيلى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا عليدادى

زهرا عليدادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهران ميرزائى دم آبى

مهران ميرزائى دم آبى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سميرا افشارى

سميرا افشارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاطفه فاضلى

عاطفه فاضلى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على جديدى

على جديدى

معارف قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نرگس بهرامى

نرگس بهرامى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرضيه ميرزائى

مرضيه ميرزائى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امين دهقانى نهرخلجى

امين دهقانى نهرخلجى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:52:25 AM