خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خميني شهر

فاطمه ميرزائى

فاطمه ميرزائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
پريسا صفاريان

پريسا صفاريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فاطمه ملك پور

فاطمه ملك پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فائزه سجادى فر

فائزه سجادى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه رفيعى

فاطمه رفيعى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدى ملكى

مهدى ملكى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين رضائى آدريانى

حسين رضائى آدريانى

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عاطفه صفارى

عاطفه صفارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فهيمه اقاطاهرى

فهيمه اقاطاهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فائزه كاظم نادى

فائزه كاظم نادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه عشق تركى

فاطمه عشق تركى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پروين عموشاهى

پروين عموشاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه حاج حيدرى ورنوسفادرانى

فاطمه حاج حيدرى ورنوسفادرانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
امير جولائى

امير جولائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه سعيدى

فاطمه سعيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا انصارى

زهرا انصارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مريم ملك

مريم ملك

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد عظيمى

محمد عظيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا قائدى باردئى

رضا قائدى باردئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهتاب رعنا

مهتاب رعنا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه انصارى

فاطمه انصارى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
الناز زمانى فروشانى

الناز زمانى فروشانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا مومنى سدهى

زهرا مومنى سدهى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه رحيم پور

فاطمه رحيم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد حاج حيدرى

محمد حاج حيدرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كيان عنايتى

كيان عنايتى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على شيروى

على شيروى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه اكبرى بنى

فاطمه اكبرى بنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منصوره كريمى اندانى

منصوره كريمى اندانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كوثر فرهادى

كوثر فرهادى

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حامد پريشانى فروشانى

حامد پريشانى فروشانى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سميه وطن خواه ورنوسفادرانى

سميه وطن خواه ورنوسفادرانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ليلا ماند گارى

ليلا ماند گارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيداحمدرضا نوربخش ورنوسفادرانى

سيداحمدرضا نوربخش ورنوسفادرانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيد افتادگان خوزانى

سعيد افتادگان خوزانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابوالفضل نصيرى خوزانى

ابوالفضل نصيرى خوزانى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
حديثه قاسمى تودشكچوئى

حديثه قاسمى تودشكچوئى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على محمدى فرد

على محمدى فرد

مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباس حاجى كرمى

عباس حاجى كرمى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد زرگريان

محمد زرگريان

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدرضا ذاكرى

احمدرضا ذاكرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهراسادات مرتضوى

زهراسادات مرتضوى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا شاهين

رضا شاهين

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ريحانه مشهدى زاده

ريحانه مشهدى زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يگانه آقاجانى

يگانه آقاجانى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه مهدى اسفريزى

فاطمه مهدى اسفريزى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سميراسادات ميرى يان

سميراسادات ميرى يان

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسن طاهرى موگوئى

محسن طاهرى موگوئى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گلناز حاج على اكبرى

گلناز حاج على اكبرى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نسيم آقامحمدى ورنوسفادرانى

نسيم آقامحمدى ورنوسفادرانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى عباسى موگوئى

مهدى عباسى موگوئى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيده مينا سيدى

سيده مينا سيدى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحسين كارگران

اميرحسين كارگران

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ريحانه حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

ريحانه حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسين مانى

حسين مانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ستاره سادات ابطحى فروشانى

ستاره سادات ابطحى فروشانى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليرضا عابدى اندانى

عليرضا عابدى اندانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدمهدى حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

محمدمهدى حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نگار صفرى فروشانى

نگار صفرى فروشانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محدثه شيروى خوزانى

محدثه شيروى خوزانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ناهيد ملاكريمى

ناهيد ملاكريمى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاطفه پريشانى

عاطفه پريشانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محسن جعفرى

محسن جعفرى

حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا قاسمى سدهى امينه

زهرا قاسمى سدهى امينه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدرضا خونسارى

محمدرضا خونسارى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دانيال حب على

دانيال حب على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حامد رحيمى اندانى

حامد رحيمى اندانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميرا سعيدى

سميرا سعيدى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا شهبازى

رضا شهبازى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدحسين رجائى خوزانى

محمدحسين رجائى خوزانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد براتى جوآبادى

محمد براتى جوآبادى

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى مختارى

مهدى مختارى

حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا حبيبى خوزانى

زهرا حبيبى خوزانى

نقاشي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
حميدرضا امينى فرد

حميدرضا امينى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد لطفى

محمد لطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا سلمانيان اندانى

رضا سلمانيان اندانى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين مسعوديان

حسين مسعوديان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على سعادت

على سعادت

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مجيد طبسى

مجيد طبسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى طبسى

مهدى طبسى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سميه عمادى

سميه عمادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه صرامى فروشانى

فاطمه صرامى فروشانى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجاد شيروى

سجاد شيروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه زهرا محمدى فروشانى

فاطمه زهرا محمدى فروشانى

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد مختارى

محمد مختارى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم مجيرى

مريم مجيرى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن اشترى

محسن اشترى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مجيد شكرانى

مجيد شكرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راضيه قربانى

راضيه قربانى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه سادات طاهرى ورنوسفادرانى

فرزانه سادات طاهرى ورنوسفادرانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راحيل خليلى

راحيل خليلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدرضا زرگريان

احمدرضا زرگريان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا مجيرى

عليرضا مجيرى

سينما-دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
خورشيد حاج هاشمى

خورشيد حاج هاشمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهنام فاتحى

بهنام فاتحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پروين محمدى

پروين محمدى

زبان روسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سجاد جوهرى

سجاد جوهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد اصلانى

سجاد اصلانى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميد مجيرى

اميد مجيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانيال كرمى

دانيال كرمى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد حاج حيدرى

محمد حاج حيدرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم اصغرى

مريم اصغرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب پريشانى فروشانى

زينب پريشانى فروشانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدمهدى ميرى

سيدمهدى ميرى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رويا سپهرى پور

رويا سپهرى پور

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى مقصوديان خوزانى

مهدى مقصوديان خوزانى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميثم عمادى اندانى آزاد

ميثم عمادى اندانى آزاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد رضوانى خوزانى

سجاد رضوانى خوزانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم محمدى

مريم محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پويا رضائى شهركى

پويا رضائى شهركى

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الناز حاجى حيدرى

الناز حاجى حيدرى

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهسا حداد

مهسا حداد

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سميه شمس

سميه شمس

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سجاد كمالى اندانى

سجاد كمالى اندانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدرضا ابراهيم بابائى

احمدرضا ابراهيم بابائى

علوم اجتماعي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرضيه عراقى

مرضيه عراقى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على حبيبى

على حبيبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم مشهدى زاده

مريم مشهدى زاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهيل خوش اخلاق ورنوسفادرانى

سهيل خوش اخلاق ورنوسفادرانى

نقاشي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
عليرضا نورى خوزانى

عليرضا نورى خوزانى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه املائى خوزانى

فاطمه املائى خوزانى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيدجلال الدين منتظرى

سيدجلال الدين منتظرى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيلوفر فروغى ورنوسفادرانى

نيلوفر فروغى ورنوسفادرانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على معينى

على معينى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على عشق تركى

على عشق تركى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نويد باقرى

نويد باقرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجيد رئيسى

مجيد رئيسى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آناهيتا حامدى

آناهيتا حامدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين مجيرى

حسين مجيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيد افضلى

سعيد افضلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد همدانيان

محمد همدانيان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى ابراهيمى

مهدى ابراهيمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ستار اميريوسفى

ستار اميريوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عطيه كاظمى

عطيه كاظمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايمان وطن خواه

ايمان وطن خواه

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا عموتقى ورنوسفادرانى

محمدرضا عموتقى ورنوسفادرانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهديه كبيريان

مهديه كبيريان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا رحيمى

محمدرضا رحيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمد كيان ارثى خويگانى

احمد كيان ارثى خويگانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجاد احمدى

سجاد احمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهتاب كاظمى

مهتاب كاظمى

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على شاهين

على شاهين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر سادات دخيل عليان

كوثر سادات دخيل عليان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
محمدجواد مسيبى درچه

محمدجواد مسيبى درچه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيوا مالكى ورنوسفادرانى

شيوا مالكى ورنوسفادرانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابد ظفريان سرچاهى

عابد ظفريان سرچاهى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على باقرى

على باقرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين جبرئيل

حسين جبرئيل

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سارا نادى

سارا نادى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرزاد مختارى

فرزاد مختارى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على حاجيان

على حاجيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهره صالحى نجف آبادى

زهره صالحى نجف آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محسن شوشترى

محسن شوشترى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميررضا نصوحى

اميررضا نصوحى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرزاد فروغى

فرزاد فروغى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعادت كبيريان

سعادت كبيريان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ريحانه موسى پور

ريحانه موسى پور

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
سروش رفيعى

سروش رفيعى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهران فرهادى

مهران فرهادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهسا سرائيان

مهسا سرائيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى شيروى فرد

مهدى شيروى فرد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على كريمى

على كريمى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيدفريد ناجى اصفهانى

سيدفريد ناجى اصفهانى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدعلى سالمى خوزانى

محمدعلى سالمى خوزانى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نگين پيمانى

نگين پيمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على رحيمى اندانى

على رحيمى اندانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسا حاج هاشمى

پارسا حاج هاشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا حاج رحيمى

زهرا حاج رحيمى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضى حاجى حيدرى

مرتضى حاجى حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ستار حاجيان

ستار حاجيان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرهاد نقدعلى

فرهاد نقدعلى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نگين عشقى

نگين عشقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميد كمالى

حميد كمالى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدحسين سادات ورنوسفادرانى

سيدحسين سادات ورنوسفادرانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجيان فروشانى مسعود

حاجيان فروشانى مسعود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهران جليلى

مهران جليلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على صفار

على صفار

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آرش كريمى ورزنه

آرش كريمى ورزنه

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ندا آقامحمدى

ندا آقامحمدى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پويا جبارى خوزانى

پويا جبارى خوزانى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى محمدى هرستانى

مهدى محمدى هرستانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه كاكوئى ورنوسفادرانى

فاطمه كاكوئى ورنوسفادرانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد صرامى فروشانى

محمد صرامى فروشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا زمانى

زهرا زمانى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رسول فتحيان

رسول فتحيان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدحسن سعيدى نيا

محمدحسن سعيدى نيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاطفه خان احمديان

عاطفه خان احمديان

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على انتظارى خوزانى

على انتظارى خوزانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيدابوالفضل سيد فاتحى

سيدابوالفضل سيد فاتحى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سجاد محمودخانى

سجاد محمودخانى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رسول قائمى

رسول قائمى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نگار صادق پور

نگار صادق پور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

مهدى حاجى حيدرى ورنوسفادرانى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيدصادق ديباجى

سيدصادق ديباجى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داود حاج هاشمى ورنوسفادرانى

داود حاج هاشمى ورنوسفادرانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ليلا پرنده

ليلا پرنده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حميدرضا كمالى اندانى

حميدرضا كمالى اندانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهران صمدى فروشانى

مهران صمدى فروشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيلوفر صادقى

نيلوفر صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزاد رجائى

فرزاد رجائى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رامين كمالى دولت آبادى

رامين كمالى دولت آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرزاد غفورى ورنوسفادرانى

فرزاد غفورى ورنوسفادرانى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحيم مصطفائى دهنوى

رحيم مصطفائى دهنوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سعيد مهرابى

سعيد مهرابى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فائزه عموتقى

فائزه عموتقى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حديث شاهنده

حديث شاهنده

اماروكاربردها-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شاهين ريزانه

شاهين ريزانه

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نگار بياتى

نگار بياتى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حامد بهبودى

حامد بهبودى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پروين جعفرى

پروين جعفرى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدجواد فخارى

محمدجواد فخارى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نسرين هدايت

نسرين هدايت

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميد صفائى

اميد صفائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين برخوردار

حسين برخوردار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميرمحمد دباغى

اميرمحمد دباغى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا عمادى

زهرا عمادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ساجده شريفيان خوزانى

ساجده شريفيان خوزانى

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
محمدرضا بختيارى پور

محمدرضا بختيارى پور

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مريم سلمانيان

مريم سلمانيان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرتضى حاجيان فروشانى

مرتضى حاجيان فروشانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه جوانمرد

فاطمه جوانمرد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
راحله آقائى

راحله آقائى

اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ياسمن نظرى خوزانى

ياسمن نظرى خوزانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرا صالحى امينه

زهرا صالحى امينه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدى جعفرى هرستانى

مهدى جعفرى هرستانى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فريبا كبيرى

فريبا كبيرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
امير اعتمادى بروجنى

امير اعتمادى بروجنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نساجى اميرحسين

نساجى اميرحسين

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عليرضا اكبرى

عليرضا اكبرى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
على كندرى

على كندرى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 10:29:34 PM
Menu