بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بهبهان

رضا جوهرى

رضا جوهرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
اميرحسين ‌دژ

اميرحسين ‌دژ

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
على ترابى

على ترابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
عليرضا نژادحداد

عليرضا نژادحداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
بهاره بخشش

بهاره بخشش

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
احسان جعفرى مقدم

احسان جعفرى مقدم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
نگار پوركاسب

نگار پوركاسب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
محمد پورصالحيان

محمد پورصالحيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فرحناز گلكار

فرحناز گلكار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

8سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نگين نصيريان

نگين نصيريان

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شهريار قيصرزاده

شهريار قيصرزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شيما گنج دار

شيما گنج دار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدجواد رفيعى

محمدجواد رفيعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فاطمه خلفى اصل

فاطمه خلفى اصل

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فاطمه سوايى

فاطمه سوايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى نسب

فاطمه موسوى نسب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سارا آغاز

سارا آغاز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فاطمه پورعطا

فاطمه پورعطا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زينب قيصرى اصل

زينب قيصرى اصل

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
اميرحسين آصفى نژاد

اميرحسين آصفى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضوان اصغرنژاد

رضوان اصغرنژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پرديس چابكى

پرديس چابكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مينا وحدان فر

مينا وحدان فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
على بادفر

على بادفر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كيوان جوهرى

كيوان جوهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سعيد نيك سرشت

سعيد نيك سرشت

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سحر فقهى

سحر فقهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
الهه زمانى بهبهانى

الهه زمانى بهبهانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا شبانه

زهرا شبانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مريم آسيابان

مريم آسيابان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سيدابوالفضل حميدى

سيدابوالفضل حميدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سيده مريم بارانى

سيده مريم بارانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آرمين ممل پور اميرالمومنين

آرمين ممل پور اميرالمومنين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نسترن غلاميان نژاد

نسترن غلاميان نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرضيه مكظوم

مرضيه مكظوم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نيلوفر دهدارى ابراهيمى

نيلوفر دهدارى ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حميد پاينده

حميد پاينده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آرين خرم

آرين خرم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسين زكى پور

حسين زكى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدمحمدعلى چاشيانى

سيدمحمدعلى چاشيانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيوا ايروانى

شيوا ايروانى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
على كلانترى

على كلانترى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فاطمه كوثريان

فاطمه كوثريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زينب دادار

زينب دادار

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدرضا اقسام

احمدرضا اقسام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انيس دلاويز

انيس دلاويز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مجتبى نصيريانى

مجتبى نصيريانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عليرضا بنايى

عليرضا بنايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا گنجى

زهرا گنجى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيده نرگس صبائى

سيده نرگس صبائى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريسا رادى

پريسا رادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدامين اسديان

محمدامين اسديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ايمان جوهرى

ايمان جوهرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مجتبى شريف پور

مجتبى شريف پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضا شناور

رضا شناور

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رضا قرانى

رضا قرانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهاره فتاحى نژاد

بهاره فتاحى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيلوفر بينش فر

نيلوفر بينش فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فريد رحمانى

فريد رحمانى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدامين مرتب

محمدامين مرتب

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آرش جمشيدى

آرش جمشيدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمد شريفى پور

محمد شريفى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوشين پوراحمدى

نوشين پوراحمدى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد محمدى

محمد محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد باغدار

محمد باغدار

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامان اليا

سامان اليا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه مكى

فاطمه مكى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهرنوش اصل تقى پور

مهرنوش اصل تقى پور

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد نادرپور

محمد نادرپور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدحسين خيرانديش

محمدحسين خيرانديش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زهرا مبرمى

زهرا مبرمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهديه بحرينى پور

مهديه بحرينى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباس حلوايى

عباس حلوايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجتبى نجفيان

مجتبى نجفيان

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميرحسين شريعتى

اميرحسين شريعتى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه شريعت جعفرى

فاطمه شريعت جعفرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا صحرايى

زهرا صحرايى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميلاد ابراهيمى نژاد

ميلاد ابراهيمى نژاد

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرناز خوش اندام

فرناز خوش اندام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مژگان تولا

مژگان تولا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا خيبر

زهرا خيبر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آرمين روزى طلب

آرمين روزى طلب

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا احمدزاده

زهرا احمدزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشين عباس نژاد

افشين عباس نژاد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نيما نگين تاج

نيما نگين تاج

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سارينا گودرزى

سارينا گودرزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرمحمد عظيمى

اميرمحمد عظيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اميرحسين ساداتى

اميرحسين ساداتى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محسن پى سپار

محسن پى سپار

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه گنج دار

فاطمه گنج دار

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على حسينيان

على حسينيان

مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شادى طيبى

شادى طيبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعيد ورزيده

سعيد ورزيده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اشكان طباخى

اشكان طباخى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه مرتضوى

سيده فاطمه مرتضوى

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شهرزاد ممتازان

شهرزاد ممتازان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيم دهدشتى مقدم

ابراهيم دهدشتى مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميلاد اكبرى

ميلاد اكبرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعيد مقدم

سعيد مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوثر ظفرپور

كوثر ظفرپور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدرضا آغازى

احمدرضا آغازى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميلاد شعبانى درويش

ميلاد شعبانى درويش

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه عادلى مقدم

فاطمه عادلى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسين پورامجد

حسين پورامجد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمه شفيع پور

فاطمه شفيع پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيده ريحانه مرتضوى نژاد

سيده ريحانه مرتضوى نژاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيلوفر مبرات

نيلوفر مبرات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شكوه محسنى

شكوه محسنى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدرضا بشيرى

احمدرضا بشيرى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شبنم شجاعى

شبنم شجاعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده نرگس سليمانى نسب

سيده نرگس سليمانى نسب

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده نازنين پورمسيح

سيده نازنين پورمسيح

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه بديع

فاطمه بديع

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده كوثر موسوى مهر

سيده كوثر موسوى مهر

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على گواهى

على گواهى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناديا گله دارزاده

ناديا گله دارزاده

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حميدرضا محسنى

حميدرضا محسنى

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى عبدى زاده

مهدى عبدى زاده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرجان شكورى مقدم

مرجان شكورى مقدم

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هانيه گوهرعلى بهمئى

هانيه گوهرعلى بهمئى

فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيدا يزدان جو

شيدا يزدان جو

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
عاطفه خندانى

عاطفه خندانى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فريده چرامى

فريده چرامى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرزانه شكارچى

فرزانه شكارچى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فهيمه گشتاسبى

فهيمه گشتاسبى

كارشناسي بهداشت عمومي -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرداد مجذوب

مهرداد مجذوب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زينب شريعت جعفرى

زينب شريعت جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدميلاد جواميان

سيدميلاد جواميان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدمحمد سجادى فر

سيدمحمد سجادى فر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا عباس تركى

محمدرضا عباس تركى

فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانيال شجاعى

دانيال شجاعى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيما سرمست تنگ برد سفيد

نيما سرمست تنگ برد سفيد

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه السادات طباطبايى قنواتى

فاطمه السادات طباطبايى قنواتى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم اسماعيلى

مريم اسماعيلى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طوبى بوعلى

طوبى بوعلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نگار شجاعى

نگار شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زيبا كرمى

زيبا كرمى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فريد اسماعيلى

فريد اسماعيلى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرضيه خدادادى آرا

مرضيه خدادادى آرا

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيما ماندگارآتشگاه

نيما ماندگارآتشگاه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه اقسام

فاطمه اقسام

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيرين پورشعبانى

شيرين پورشعبانى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه دشتى

فاطمه دشتى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيدمحمد معاشى

سيدمحمد معاشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيل عليزاده

اسماعيل عليزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد طيبى

محمد طيبى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ياسمن رازيان

ياسمن رازيان

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صائب نوروزيان

صائب نوروزيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
داود معقولى

داود معقولى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوثر داراب نسب

كوثر داراب نسب

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرنوش رهبر

فرنوش رهبر

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على شكارچى

على شكارچى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رعنا رازهش

رعنا رازهش

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
فرشيد ممويى

فرشيد ممويى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا چاميان

زهرا چاميان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرداد براتى

مهرداد براتى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرحسين قدرى

اميرحسين قدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريسا بلانيان

پريسا بلانيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرحان روزانه

فرحان روزانه

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد آغاجرى

سعيد آغاجرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا موثق پور

زهرا موثق پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه معتقد

فاطمه معتقد

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شيرين على پورى

شيرين على پورى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پارسا نياپرست

پارسا نياپرست

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نسترن بهمئى

نسترن بهمئى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سيدبهزاد پناهى

سيدبهزاد پناهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مژگان موسوى پور

مژگان موسوى پور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ريحانه تنگستانى فرد

ريحانه تنگستانى فرد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرمان بهادرى

آرمان بهادرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه افكنده

فاطمه افكنده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داليا گودرزى

داليا گودرزى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خديجه طيبى

خديجه طيبى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پريسا شب آهنگ

پريسا شب آهنگ

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
هانيه طيبى

هانيه طيبى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سياوش قاسمى

سياوش قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاووس بهمئى

كاووس بهمئى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدرضا توان

احمدرضا توان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيما اميدى

شيما اميدى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داريوش بهمنى

داريوش بهمنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهنام حسينى

بهنام حسينى

اماروكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سحر رشيديان

سحر رشيديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عليرضا آبان گاه

عليرضا آبان گاه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيد يعقوب آسا

سيد يعقوب آسا

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليرضا قنواتى

عليرضا قنواتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حميد بهادرى

حميد بهادرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پريا محسنى

پريا محسنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ياسمن احسانى فر

ياسمن احسانى فر

ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

هنر
محمدرضا جوى باريان

محمدرضا جوى باريان

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر طيب

سحر طيب

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كبرى سيدى پور

كبرى سيدى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خسرو خسرويان

خسرو خسرويان

باستان شناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه روانان

فاطمه روانان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فريده مروتى پور

فريده مروتى پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيلوفر زراعت

نيلوفر زراعت

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رومينا رحيمى مامودان

رومينا رحيمى مامودان

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه همت

فاطمه همت

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:54:54 PM
Menu