سروستان شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سروستان شيراز

فيرزوه مهديزاده

فيرزوه مهديزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حديثه روحانى تزنگى

حديثه روحانى تزنگى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سجاد مرادى سروستانى

سجاد مرادى سروستانى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسين كمالى

حسين كمالى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليرضا فتحى

عليرضا فتحى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا حيدرى

زهرا حيدرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه بيژنى

فاطمه بيژنى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هانيه نصرسروستانى

هانيه نصرسروستانى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حجت عسكريان

حجت عسكريان

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم منصورى سروستانى

مريم منصورى سروستانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه طهماسبى

فاطمه طهماسبى

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرحسين كمالى

اميرحسين كمالى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نغمه شفيعى سروستانى

نغمه شفيعى سروستانى

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على خرمى سروستانى

على خرمى سروستانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدحسين هوشمند سروستانى

محمدحسين هوشمند سروستانى

مهندسي عمران -دانشگاه فسا-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعيل مهدى زاده

اسماعيل مهدى زاده

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه موسايى

فاطمه موسايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد صيادى سروستانى

محمد صيادى سروستانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدهادى طهماسبى

محمدهادى طهماسبى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/3/2023 1:01:00 AM
Menu