لامرد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لامرد

بدريه اكبرى

بدريه اكبرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يوسف على پور

يوسف على پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى

فاطمه اسدى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منيره خوش خو

منيره خوش خو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيده سكينه موسوى

سيده سكينه موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهسا حسين پور

مهسا حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سارا على پور

سارا على پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمود سهيلى

محمود سهيلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مريم روزمند

مريم روزمند

نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

هنر
صديقه مرتضوى

صديقه مرتضوى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
منصوره كشاورزى

منصوره كشاورزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محبوبه كريمى

محبوبه كريمى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميثم بوتيمار

ميثم بوتيمار

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سجاد هاجرى

سجاد هاجرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا زمانى

زهرا زمانى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامرضا جوانمردى

غلامرضا جوانمردى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا غلامى

زهرا غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه استاد

فاطمه استاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدسعيد مريمى

محمدسعيد مريمى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرشته حيدرى

فرشته حيدرى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نگار ياسى

نگار ياسى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خسرو خوشرو

خسرو خوشرو

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسن صادقى فرد

حسن صادقى فرد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محسن عباسى

محسن عباسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على جوادى

على جوادى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نرگس غلامى

نرگس غلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوره شفيعى

منصوره شفيعى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه سعيدى

فاطمه سعيدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمد آذرپيكان

احمد آذرپيكان

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهره ملكى

زهره ملكى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آمنه سهيلى

آمنه سهيلى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيده سعيده هاشمى

سيده سعيده هاشمى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد رضا خوش نواز

محمد رضا خوش نواز

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده طاهره بيژنى

سيده طاهره بيژنى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعيد بستان

سعيد بستان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين زارعى

حسين زارعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيد نجفى نژاد

مجيد نجفى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على اندايشگر

على اندايشگر

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سهيلا باقرزاده

سهيلا باقرزاده

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راضيه شريفى

راضيه شريفى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كامران احمد پور

كامران احمد پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدى مظفرى

مهدى مظفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حميد قاسمى

حميد قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جواد حقيقت

جواد حقيقت

مديريت صنعتي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احسان جهان پيما

احسان جهان پيما

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لطيفه احمدى

لطيفه احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عايشه پرنور

عايشه پرنور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرداد حياتى

مهرداد حياتى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه رحمتى

فاطمه رحمتى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرضيه درخشان

مرضيه درخشان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا رضايى

محمدرضا رضايى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا واثقى

زهرا واثقى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد ابراهيمى

محمد ابراهيمى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبوبه حسينى

محبوبه حسينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميد تاج اميرى

حميد تاج اميرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاطفه هاشمى

عاطفه هاشمى

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا صفرى

زهرا صفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا عبداله زاده

زهرا عبداله زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيم موالى بيرمى نژاد

ابراهيم موالى بيرمى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عفيفه محامدى

عفيفه محامدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فائزه سجادى

فائزه سجادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق نجفى نژاد

شقايق نجفى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زكيه اكبرى

زكيه اكبرى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على روحى

على روحى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد درخشنده

محمد درخشنده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فيروز فرهمند

فيروز فرهمند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا مدنى

زهرا مدنى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمد طالب بزرگى

احمد طالب بزرگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اعظم نورى

اعظم نورى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاجر شيردل

هاجر شيردل

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى موزيرى

مرتضى موزيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا كردى

عليرضا كردى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد رضا شريفى

محمد رضا شريفى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه كشاورزى

فاطمه كشاورزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فهيمه پلوى

فهيمه پلوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب فرد

زينب فرد

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد محمد رضا نبوى زاده

سيد محمد رضا نبوى زاده

شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم اسيرى

مريم اسيرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فريد فتوحى زاده

فريد فتوحى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عذرا مدحى

عذرا مدحى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفر صفرى نژاد

جعفر صفرى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد حسين پور

محمد حسين پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسعود شاهينى

مسعود شاهينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فريده دهدار

فريده دهدار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميلاد ايوار

ميلاد ايوار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيده عاليه علوى

سيده عاليه علوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصوره على پور

منصوره على پور

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمد رضا رستمى

احمد رضا رستمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حميدرضا صفرى

حميدرضا صفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سجاد نى نوا

سجاد نى نوا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيد محمد على احمدى زاده

سيد محمد على احمدى زاده

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميثم عبدالله پور

ميثم عبدالله پور

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عليرضا خوشرو

عليرضا خوشرو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على سلمان پور

على سلمان پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهربانو آرمان

شهربانو آرمان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمد رضا رفيعى

احمد رضا رفيعى

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محدثه فضلى

محدثه فضلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا باسردويى

عليرضا باسردويى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدى منصورى

مهدى منصورى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدى حاجى پور

مهدى حاجى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سميره عباس پور

سميره عباس پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مصطفى پروين

مصطفى پروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نرگس عابدى

نرگس عابدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عبدالمجيد رازقى

عبدالمجيد رازقى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مصطفى صفرى

مصطفى صفرى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پيمان نعمه پور

پيمان نعمه پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
روح الله احمدى

روح الله احمدى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
الهه جعفرى

الهه جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی